Ρόλος και Υπηρεσίες Εθνικών Σημείων Επαφής

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) αποτελούν επίσημο φορέα ενημέρωσης και υποστήριξης ελληνικών οργανισμών για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία. Ορίζονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) προκειμένου, να προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, τα ΕΣΕ παρέχουν:

Πληροφόρηση

Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης καθώς και διευκρινίσεις για τους κανόνες συμμετοχής, τα ποσοστά χρηματοδότησης, τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης κ.ά. Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων για το πρόγραμμα και τις σχετικές θεματικές περιοχές.

Συμβουλευτική υποστήριξη

Υποστήριξη για την εξέλιξη και χρηματοδότηση μιας ιδέας, την επιλογή κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου, προκήρυξης και θέματος. Συμβουλευτική υποστήριξη κατά την προετοιμασία πρότασης και συγκεκριμένα για το περιεχόμενο, τη δομή, την κοινοπραξία, τον προϋπολογισμό κ.ά. Διευκρινίσεις για τα νομικά και οικονομικά θέματα. Συμβουλές για τη διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας κατά την προετοιμασία της πρότασης και την υλοποίηση του έργου.

Προεπισκόπηση προτάσεων

Υποστήριξη στη συγγραφή προτάσεων, τόσο στο αρχικό στάδιο όσο και πριν την υποβολή (pre-screening), βάσει των απαιτήσεων των δράσεων του εκάστοτε πυλώνα.

Υποστήριξη στην αναζήτηση εταίρων

Υποστήριξη για την αναζήτηση εταίρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διοργάνωση εκδηλώσεων δικτύωσης και προώθηση αιτημάτων συνεργασίας.

Θέλω να επικοινωνήσω απευθείας με ένα Εθνικό Σημείο Επαφής στην Ελλάδα

Θεματική Ενότητα

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη θα οριστούν σύντομα.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη θα οριστούν σύντομα.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη θα οριστούν σύντομα.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη θα οριστούν σύντομα.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη θα οριστούν σύντομα.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη θα οριστούν σύντομα.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη θα οριστούν σύντομα.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη θα οριστούν σύντομα.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη θα οριστούν σύντομα.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη θα οριστούν σύντομα.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη θα οριστούν σύντομα.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη θα οριστούν σύντομα.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη θα οριστούν σύντομα.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη θα οριστούν σύντομα.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη θα οριστούν σύντομα.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη θα οριστούν σύντομα.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη θα οριστούν σύντομα.

Εθνικά Σημεία Επαφής ανά χώρα