Ρόλος και Υπηρεσίες Εθνικών Σημείων Επαφής

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) αποτελούν επίσημο φορέα ενημέρωσης και υποστήριξης ελληνικών οργανισμών για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία. Ορίζονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) προκειμένου, να προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, τα ΕΣΕ παρέχουν:

Πληροφόρηση

Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης καθώς και διευκρινίσεις για τους κανόνες συμμετοχής, τα ποσοστά χρηματοδότησης, τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης κ.ά. Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων για το πρόγραμμα και τις σχετικές θεματικές περιοχές.

Συμβουλευτική υποστήριξη

Υποστήριξη για την εξέλιξη και χρηματοδότηση μιας ιδέας, την επιλογή κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου, προκήρυξης και θέματος. Συμβουλευτική υποστήριξη κατά την προετοιμασία πρότασης και συγκεκριμένα για το περιεχόμενο, τη δομή, την κοινοπραξία, τον προϋπολογισμό κ.ά. Διευκρινίσεις για τα νομικά και οικονομικά θέματα. Συμβουλές για τη διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας κατά την προετοιμασία της πρότασης και την υλοποίηση του έργου.

Προεπισκόπηση προτάσεων

Υποστήριξη στη συγγραφή προτάσεων, τόσο στο αρχικό στάδιο όσο και πριν την υποβολή (pre-screening), βάσει των απαιτήσεων των δράσεων του εκάστοτε πυλώνα.

Υποστήριξη στην αναζήτηση εταίρων

Υποστήριξη για την αναζήτηση εταίρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διοργάνωση εκδηλώσεων δικτύωσης και προώθηση αιτημάτων συνεργασίας.

Θέλω να επικοινωνήσω απευθείας με ένα Εθνικό Σημείο Επαφής στην Ελλάδα

Θεματική Ενότητα

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - NCP Coordinator

Αργυρώ Καραχάλιου
Project Officer
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
2131300091
Σοφία Δημητροπούλου
Project Officer
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
2131300 187

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Legal and Financial aspects

Ευάγγελος Αργουδέλης
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Παναγιώτης Καρνιούρας
Διευθυντής Δικτύου ΠΡΑΞΗ
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - European Research Council

Μαρία Μακριδάκη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2810391966
Μαρία Σαμαρά
EU Projects Implementation
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Marie Skłodowska-Curie Actions

Cristina Pascual
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου
2102204913
Μαρία Μακριδάκη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2810391966
Αλέξανδρος Ιακωβίδης
Department of extroversion
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
2310498218
Μαρία Σαμαρά
EU Projects Implementation
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Αθανασία Μεγρέμη
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου
2102204913

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Research Infrastructures

Γεώργιος Προφητηλιώτης
Foresight Expert
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Μαρία Σαμαρά
EU Projects Implementation
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Cluster 1 - Health

Cristina Pascual
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου
2102204913
Γεώργιος Μέγας
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου
210 2204921

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Cluster 2 - Culture, Creativity and Inclusive Society

Δημήτριος Φιλιππίδης
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Μαρία Σαμαρά
EU Projects Implementation
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Cluster 3 - Civil security for Society

Αχιλλέας Μπάρλας
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2421032762
Βάγια Πιτέλη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2310552790

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Cluster 4 – Digital, Industry and Space

Digital
Γεώργιος Μέγας
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου
210 2204921
Άγγελος Αγγελίδης
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου
210 2204911
Industry
Βαρβάρα Βασιλάκη
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου
2102204912
Νίκος Μανιαδάκης
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου
2102204914
Space
Γεώργιος Μέγας
Σύμβουλος Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου
210 2204921
Γεώργιος Προφητηλιώτης
Foresight Expert
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Βάγια Πιτέλη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2310552790

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Cluster 5 – Climate, Energy & Mobility

Climate
Βασιλική Καλοδήμου
EU Projects Implementation
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Χρύσα Γιαννούλη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Energy
Κατερίνα Παπαδούλη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Παρασκευή Μόσχου
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Mobility
Βασιλική Καλοδήμου
EU Projects Implementation
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Απόστολος Δημητριάδης
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2310552791

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Cluster 6 – Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Food, Bioeconomy, Agriculture
Κατερίνα Παπαδούλη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Environment, Natural Resources
Βάγια Πιτέλη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2310552790
Παρασκευή Μόσχου
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - European Innovation Council and European Innovation ecosystems

Παναγιώτης Καρνιούρας
Διευθυντής Δικτύου ΠΡΑΞΗ
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Κατερίνα Παπαδούλη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Widening participation and European Research Area

Βασιλική Καλοδήμου
EU Projects Implementation
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Μαρία Σαμαρά
EU Projects Implementation
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Fission

Δήμητρα Τσούτσου
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Βάγια Πιτέλη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2310552790

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Fusion

Βάγια Πιτέλη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2310552790
Βασιλική Καλοδήμου
EU Projects Implementation
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - Joint Research Centre

Αναστασία Σταθοπούλου
Project Officer
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
2131300101
Σοφία Δημητροπούλου
Project Officer
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
2131300 187

Αποτελέσματα απευθείας ΕΣΕ - European Institute of Innovation and Technology

Γεώργιος Προφητηλιώτης
Foresight Expert
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Μαρία Σαμαρά
EU Projects Implementation
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690
Κατερίνα Παπαδούλη
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
2103607690

Εθνικά Σημεία Επαφής ανά χώρα