Ελληνική συμμετοχή στον Ορίζοντα 2020

Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στον Ορίζοντα 2020. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η κατάταξη της Ελλάδας σε σχέση με την ΕΕ-28, η επίδοση της Ελλάδας ανά πυλώνα και θεματική περιοχή, καθώς και η επίδοση της Ελλάδας στο SME Instrument και EIC Accelerator. Τέλος, παρουσιάζονται τα εργαλεία από όπου αντλήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία (Horizon Dashboard και Horizon Results Platform).

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ σε σχέση με τις συμμετοχές και στην 11η θέση σε σχέση με τη χρηματοδότηση που έλαβαν οι ελληνικοί φορείς. Επίσης, το ποσοστό επιτυχίας της χώρας σε όρους κοινοτικής χρηματοδότησης ανέρχεται σε 13,1% (8η στην ΕΕ-28). Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από τη βάση Horizon Dashboard και περιλαμβάνουν συμβασιοποιημένα έργα έως και την 21/10/2021.

Ελληνική συμμετοχή ανά πυλώνα

Παρακάτω παρουσιάζεται η επίδοση της Ελλάδας ανά έτος (με βάση το έτος συμβασιοποίησης των έργων) στους τρεις πυλώνες του Ορίζοντα 2020, καθώς και στην οριζόντια δράση Spreading Excellence and Widening Participation σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

 

Πυλώνας 1: Excellent Science

 

Ο πυλώνας Excellent Science περιλαμβάνει τις θεματικές περιοχές:

– European Research Council

– Future and Emerging Technologies

– Marie Skłodowska-Curie actions

– Research Infrastructures

Πυλώνας 2: Industrial Leadership

Ο πυλώνας Industrial Leadership περιλαμβάνει τις θεματικές περιοχές:

– Nanotechnology, Advanced materials, Biotechnology, Advanced manufacturing and processing

– Information and Communication Technologies

– Space

– Access to risk finance

– Innovation in SMEs

Πυλώνας 3: Societal Challenges

Ο πυλώνας Societal Challenges περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές περιοχές:

– Health, demographic change and wellbeing

– Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy

– Secure, clean and efficient energy

– Smart, green and integrated transport

– Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

– Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies

– Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens

Oριζόντια δράση Spreading Excellence and Widening Participation

Η οριζόντια δράση Spreading Excellence and Widening Participation αφορά στη συνεργασία ιδρυμάτων άριστων επιδόσεων με αντίστοιχα άριστα ιδρύματα χωρών με χαμηλότερη επίδοση στην έρευνα και την καινοτομία.

Η Ελλάδα, στη διάρκεια του προγράμματος Ορίζοντας 2020, δεν συγκαταλεγόταν στις χώρες «widening» και συνεπώς ήταν επιλέξιμη για δύο από τις τρεις κύριες δράσεις (Teaming, Twinning).

 

Ελληνική επίδοση ανά θεματική περιοχή

Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζεται η επίδοση της Ελλάδας ανά θεματική περιοχή του Ορίζοντα 2020 σε σχέση τη χρηματοδότηση που προσελκύθηκε και τις ελληνικές συμμετοχές.

Ελληνική συμμετοχή στο SME Instrument και στο European Innovation Council Pilot (EIC)

Τα παρακάτω γραφήματα συνοψίζουν την ελληνική συμμετοχή σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τις συμμετοχές ανά περιφέρεια, στα προγράμματα SME Instrument και EIC Pilot του Ορίζοντα 2020. Η συμμετοχή της Ελλάδας απεικονίζεται με βάση το εκάστοτε πρόγραμμα εργασίας (work programme), καθώς διέφεραν κάθε φορά οι όροι συμμετοχής (θεματικές, κανόνες επιλεξιμότητας, τρόπος αξιολόγησης κ.ά.). Την περίοδο 2018-2020 οι αντίστοιχες δράσεις ενσωματώνονται στο European Innovation Council Pilot.


EIC Accelerator Data Hub:  Διαδραστικός χάρτης έργων και δικαιούχων του προγράμματος EIC Accelerator

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει σε έναν διαδραστικό χάρτη τα πλήρη στοιχεία έργων και δικαιούχων  των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που απευθύνονται αποκλειστικά σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και StartUps, SME Instrument Φάση 1 και SME Instrument Φάση 2 (πλέον EIC Accelerator).

Ενεργοποιώντας μεμονωμένα ή συνδυασμό φίλτρων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν αναζήτηση με βάση τις εξής παραμέτρους:

– χώρα ή περιοχή

– θεματική (topic)

– εύρος προϋπολογισμού

– προθεσμία ανά έτος

– ημερομηνία έναρξης – λήξης έργων

Στο πρόγραμμα εργασίας 2018-2020, η Φάση 2 του SME Instrument μετονομάστηκε σε EIC Accelerator με τη συμπληρωματική δυνατότητα παροχής κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης, καταργήθηκε η Φάση 1, η οποία διήρκεσε μέχρι το «cut-off» του Σεπτεμβρίου του έτους 2019.