Εκδόσεις

Δείτε πιο κάτω τις πιο πρόσφατες εκδόσεις σχετικές με τα προγράμματα πλαίσιο.

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ - Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία 2021 - 2027
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ - Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία 2021 - 2027
Tags:
  • Horizon Europe
Spreading Excellence & Widening Participation - Η αλλαγή «status» της Ελλάδας και οι ευκαιρίες για τους ελληνικούς φορείς
Spreading Excellence & Widening Participation - Η αλλαγή «status» της Ελλάδας και οι ευκαιρίες για τους ελληνικούς φορείς
Tags:
  • Widening
Θεματική περιοχή «Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα Υλικά, Προηγμένη Παραγωγή και Επεξεργασία και Βιοτεχνολογία»
Θεματική περιοχή «Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα Υλικά, Προηγμένη Παραγωγή και Επεξεργασία και Βιοτεχνολογία»
Θεματική περιοχή «Διάστημα»
Θεματική περιοχή «Διάστημα»
Κοινωνική πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων και βιο-οικονομία»
Κοινωνική πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων και βιο-οικονομία»
Tags:
  • Στατιστικά ελληνικής συμμετοχής 2014-2019
Kοινωνική πρόκληση 4: «Έξυπνες, Πράσινες και Ολοκληρωμένες Μεταφορές»
Kοινωνική πρόκληση 4: «Έξυπνες, Πράσινες και Ολοκληρωμένες Μεταφορές»
Tags:
  • Στατιστικά ελληνικής συμμετοχής 2014-2019
Κοινωνική πρόκληση 5: «Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες»
Κοινωνική πρόκληση 5: «Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες»
Κοινωνική Πρόκληση 7: «Ασφαλείς κοινωνίες – Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της»
Κοινωνική Πρόκληση 7: «Ασφαλείς κοινωνίες – Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της»