Ανασκόπηση των προκηρύξεων της θεματικής ενότητας “Reforming and Enhancing the EU R&I System”

18-05-2022

Το πρόγραμμα “Widening Participation and Strengthening of the European Research Area” αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες οι οποίες ονομάζονται “Destinations”.

Πιο συγκεκριμένα, οι προκηρύξεις του “Destination 3 - Reforming and Enhancing the EU R&I System” με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 20 Απριλίου 2022, προσέλκυσαν 120 προτάσεις με αιτούμενο προϋπολογισμό 240.5 εκ. ευρώ. 

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των 60.5 εκ. ευρώ για τις δεκαπέντε προκηρύξεις του 2022 υπερκαλύφθηκε σχεδόν τέσσερις φορές, ενώ το ποσοστό επιτυχίας αναμένεται στο 21%.  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν στο τέλος Ιουλίου 2022, ενώ οι συμβάσεις επιχορήγησης αναμένεται να υπογραφούν τον μήνα Δεκέμβριο.

Οι προκηρύξεις του “Destination 3  - Reforming and Enhancing the EU R&I System” χρηματοδοτούν συνεργατικά σχήματα μέσω δράσεων έρευνας και καινοτομίας όπως και συντονισμού και υποστήριξης. Απευθύνονται , μεταξύ άλλων, σε ακαδημαϊκούς  και ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και φορείς χάραξης πολιτικής με στόχο την εκπλήρωση των τεσσάρων κατευθύνσεων  του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας όπως περιέχονται στο σχετικό έγγραφο της ΕΕ “A new ERA for Research and Innovation”.  Ενδεικτικά, οι δράσεις υποστηρίζουν:

- τους φορείς χάραξης πολιτικής για τον εναρμονισμό εθνικών προγραμμάτων Ε&Κ με ευρωπαϊκές πολιτικές

- τη διάχυση, αναπαραγωγιμότητα και αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων και αποτελεσμάτων

-την εκπλήρωση μεταρρυθμίσεων σε ακαδημαϊκά ιδρύματα

- την κατάρτιση ερευνητών αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα ανοικτής επιστήμης, έμφυλης ισότητας, δεοντολογίας στην έρευνα, επικοινωνίας της επιστήμης, κ.ά.