Δράσεις COST: Μια απλή διαδικασία υποβολής πρότασης σε ένα μόνο βήμα

26-09-2022

Οι αιτούντες καλούνται να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της δράσης COST που συμβάλλουν στην επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική πρόοδο και ανάπτυξη της Ευρώπης. Ενθαρρύνεται η υποβολή πολυεπιστημονικών και διεπιστημονικών προτάσεων.

Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και έγκρισης προτάσεων ανοιχτής πρόσκλησης (SESA) βασίζεται πλήρως στην επιστήμη και την τεχνολογία και θα εξασφαλίσει μια απλή, διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής προτάσεων, που αντικατοπτρίζει τις από κάτω προς τα πάνω (bottom-up), ανοιχτές και χωρίς αποκλεισμούς αρχές του COST.

Οι συμμετέχοντες που σχεδιάζουν να υποβάλουν πρόταση για μια δράση COST θα πρέπει να ανατρέξουν στις κατευθυντήριες γραμμές SESA και στην Ανακοίνωση της Ανοιχτής Πρόσκλησης στη σελίδα με τα Έγγραφα και τις Οδηγίες.