Συμφωνήθηκε η νέα στρατηγική του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) για την περίοδο 2021-2027

02-02-2021

Στις 29 Ιανουαρίου 2021 επετεύχθη πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των κρατών μελών της ΕΕ, με αντικείμενο την ανανέωση της πολιτικής βάσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), καθώς και της νέας του στρατηγικής στο πλαίσιο του νέου προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027.

Το ΕΙΤ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του νέου προγράμματος πλαίσιο και συγκεκριμένα του Πυλώνα 3 «Καινοτόμος Ευρώπη». Το ΕΙΤ λειτουργεί μέσω των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας που φέρνουν σε επαφή εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αποστολή του αποτελεί η ενίσχυση των οικοσυστημάτων καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ, δίνοντας ώθηση στην οικονομία και συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης και ανθεκτικής κοινωνίας. Με αυξημένο προϋπολογισμό, ο οποίος ανέρχεται στα 3 δις ευρώ, αναμένεται να στηρίξει 30.000 φοιτητές, 700 νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και να προωθήσει 4.000 καινοτομίες προς την αγορά.

Η νέα στρατηγική του ΕΙΤ για την περίοδο 2021-2027 εξασφαλίζει σύμπλευση με τους στόχους του Ορίζοντα Ευρώπη για μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και χαρακτηρίζεται από τα εξής νέα στοιχεία:

- Αύξηση του αντικτύπου των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (KICs) μέσω της τόνωσης της περιφερειακής τους διάστασης, ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη γεωγραφική εμβέλεια και σύνδεση με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης των περιφερειών

- Περαιτέρω ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, αναμένεται να υποστηριχθούν 750 Ιδρύματα, μέσω υπηρεσιών συμβουλευτικής και χρηματοδότησης, ώστε να αναπτύξουν οικονομική δραστηριότητα στον τομέα ενδιαφέροντoς τους

- Ίδρυση δύο επιπροσθέτων KICs, “Cultural and Creative Industries – CCI” και “Water, Marine and Maritime Sectors and Ecosystems”

- Εντατικοποίηση της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC)

Σχετικό νέο: Έναρξη επίσημης συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας