Έκθεση «She Figures 2021»

07-01-2022

Ο αριθμός των γυναικών μεταξύ των φοιτητών και των αποφοίτων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στις σταδιοδρομίες των τομέων της έρευνας και της καινοτομίας. Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά πορίσματα της έκθεσης «She Figures 2021» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρακολουθεί από το 2003 το επίπεδο προόδου προς την ισότητα των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής.

Στη δημοσίευση «She Figures 2021» επισημαίνεται ότι, κατά μέσο όρο, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, το ποσοστό γυναικών μεταξύ των φοιτητών (54 %) και των αποφοίτων (59 %) υπερέβαινε αυτό των ανδρών και ότι υπάρχει σχεδόν ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε διδακτορικό επίπεδο (48 %). Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα διαφορές μεταξύ των τομέων σπουδών. Για παράδειγμα, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το ένα τέταρτο των κατόχων διδακτορικού διπλώματος στον τομέα των ΤΠΕ (22 %), ενώ αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 60 % στους τομείς της υγείας και πρόνοιας και της εκπαίδευσης (60 % και 67 % αντίστοιχα).

Επιπλέον, οι γυναίκες αποτελούν μόλις το ένα τρίτο περίπου των ερευνητών (33 %). Στο υψηλότερο επίπεδο της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται, κατέχοντας περίπου το ένα τέταρτο των θέσεων τακτικού/-ής καθηγητή/-τριας (26 %). Οι γυναίκες είναι επίσης λιγότερο πιθανό να απασχολούνται ως επιστήμονες και μηχανικοί (41 %) και υποεκπροσωπούνται μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών στους τομείς των θετικών επιστημών, της μηχανικής και των ΤΠΕ (25 %).