Η CHANSE και η HERA ανακοίνωσαν διεθνική προκήρυξη με θέμα «Κρίση – Προοπτικές από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες»

31-07-2023

Tags:

Οι προτάσεις μπορούν να διερευνήσουν οποιαδήποτε αντίληψη και πτυχή της κρίσης διαχρονικά (π.χ. επιδημίες, πανδημίες, πολιτικές ανατροπές, θρησκευτικές συγκρούσεις, πόλεμοι, μεταναστεύσεις κ.λπ.) τόσο σε μακροσκοπική όσο και σε μικροσκοπική κλίμακα.

Ειδικότερα, οι προτάσεις θα διερευνήσουν την κατανόηση της κρίσης και το πώς, από ποιον και γιατί ένα γεγονός ορίζεται αρχικά ως κρίση.

Οι προτάσεις δύνανται να περιλαμβάνουν τη διερεύνηση διαφορετικών προοπτικών από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα επιμέρους θέματα:

• Διαφορετικές αντιλήψεις αναφορικά με την έννοια της «κρίσης»
• Κρίσεις και ανθρώπινη αντίδραση
• Η αναπαράσταση των κρίσεων

Κάθε συλλογικό ερευνητικό έργο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερις, και το πολύ έξι Κύριους Ερευνητές (PI) που πληρούν τις προϋποθέσεις, έχοντας έδρα σε ιδρύματα που είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτήσεις της προκήρυξης από τέσσερις ή περισσότερες διαφορετικές χώρες. Πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν συνεργαζόμενο εταίρο (ενδιαφερόμενα μέρη, για παράδειγμα στον δημόσιο τομέα, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα, που μπορεί να παρέχουν σημαντική προστιθέμενη αξία και πολύτιμες γνώσεις στο έργο από την οπτική γωνία του χρήστη).

Προθεσμίες υποβολής:

i) 21 Σεπτεμβρίου 2023 στις 14:00 CET, για τις συνοπτικές προτάσεις, και

ιι) 6 Μαρτίου 2024 στις 14:00 CET, για τις πλήρεις προσκλήσεις