Νέες προκηρύξεις της σύμπραξης SESAR 3 Joint Undertaking

31-07-2023

Η σύμπραξη SESAR 3 (SESAR 3 JU) δημοσίευσε τη δεύτερη ανοιχτή προκήρυξη στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Digital European Sky. Η πρόσκληση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που στοχεύουν στη δημιουργία καινοτόμων εννοιών, μεθοδολογιών και τεχνολογιών για την υποστήριξη της υλοποίησης ενός Digital European Sky. Τα επιλεγμένα έργα θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Horizon Europe (Συνολικός προϋπολογισμός: 25 εκατομμύρια ευρώ).
Η πρόσκληση (HORIZON-SESAR-2023-DES-ER-02) στοχεύει στην προώθηση νέων και καινοτόμων ιδεών που συνδέονται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον μετασχηματισμό της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, καθώς και στην ενθάρρυνση της συντονισμένης ανταλλαγής γνώσεων και στην τόνωση του μελλοντικού ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Αποτελείται από δύο τομείς εργασίας, και συγκεκριμένα την «επιστημονική έρευνα και προσέγγιση της αριστείας Air Traffic Management» και την «Έρευνα προσανατολισμένη στις εφαρμογές Air Traffic Management».
Τα θέματα της πρόσκλησης αποτελούν μέρος των προτεραιοτήτων έρευνας και καινοτομίας που περιγράφονται στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας της σύμπραξης SESAR 3 JU, και στο πιο πρόσφατα δημοσιευμένο εξαμηνιαίο πρόγραμμα εργασίας. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων που απαιτούνται για την παράδοση του Digital European Sky, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Γενικού Σχεδίου για Air Traffic Management.
H διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου όπου και παρουσιάσθηκε η πρόσκληση με περισσότερες λεπτομέρειες και δόθηκαν επιπλέον υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 15η Νοεμβρίου 2023.