Έκθεση για τη διαμόρφωση πολιτικών: Το κενό στις επενδύσεις Έρευνας και Καινοτομίας στα συστήματα Τροφίμων

29-03-2023

Μία νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο 2023, παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας συγκριτικής μελέτης των επιπέδων επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας στα συστήματα τροφίμων στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια και ιδιωτική δαπάνη για έρευνα και καινοτομία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρεις βασικοί άξονες έρευνας χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση της μελέτης:

  • ανασκόπηση έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω των προγραμμάτων-πλαίσιο της ΕΕ (έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο - FP7 και Ορίζοντας 2020)
  • χαρτογράφηση της εθνικής δημόσιας χρηματοδότησης που διατίθεται για έρευνα και καινοτομία στα συστήματα τροφίμων, στα κράτη μέλη της ΕΕ
  • πρώτη ανάλυση των δαπανών του ιδιωτικού τομέα για έρευνα και καινοτομία στα συστήματα τροφίμων

Τα δεδομένα κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους τομείς παρέμβασης που προσδιορίζονται από το πλαίσιο πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Τρόφιμα 2030, με στόχο να υπάρχει καλύτερη κατανόηση των συνολικών επιπέδων δαπανών στις διαφορετικές προτεραιότητες, σε τομείς που σχετίζονται με τα τρόφιμα. Η παρούσα έκθεση συμπληρώνει τη συνοπτική έκθεση που δημοσιεύτηκε το 2022.

Σύμφωνα με τη μελέτη, παρατίθενται επιγραμματικά κάποια συμπεράσματα:

  • Από το 2007 έως το 2020, σχεδόν 18,4 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης της ΕΕ εκτιμάται ότι δόθηκαν σε έργα που σχετίζονται με συστήματα τροφίμων, ποσό που αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που δόθηκε στο πλαίσιο του FP7 και του Ορίζοντα 2020.
  • Από το 2007 έως το 2020, η χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα για Έρευνα και Καινοτομία στα συστήματα τροφίμων σε εθνικό επίπεδο, ανήλθε στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ (0,1% έως 3% του συνόλου των κρατικών δαπανών για έρευνα και καινοτομία).
  • Από το 2012 έως το 2018, εκτιμάται ότι επενδύθηκαν 93 δισεκατομμύρια ευρώ στον τομέα των τροφίμων που σχετίζεται με καινοτομία, από τον ιδιωτικό τομέα στην ΕΕ. Πάνω από το ήμισυ του συνόλου της έρευνας και καινοτομίας που λαμβάνει χώρα στον τομέα των τροφίμων στην ΕΕ, πραγματοποιείται από Γερμανικές και Ολλανδικές εταιρείες.