Προκηρύξεις του Προγράμματος CITIZENSHIP, EQUALITY, RIGHTS AND VALUES PROGRAMME (CERV)

09-03-2023

Στόχος του προγράμματος “Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες” είναι η προστασία και η προβολή δικαιώματων και αξιών, όπως αυτά ορίζονται στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και την Χάρτα Των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος υποστηρίζονται οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Οι προθεσμίες υποβολών για τις ανοικτές προκηρύξεις είναι από τις 19 Απριλίου μέχρι τις 6 Ιουνίου 2023.