Υποδομή ζωτικής σημασίας: Η Επιτροπή επιταχύνει τις εργασίες για την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας

26-10-2022

Στις 18 Οκτωβρίου η Επιτροπή πρότεινε την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών ζωτικής σημασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου βασίζεται στο σχέδιο 5 σημείων με στόχο την ανθεκτικότητα της υποδομής ζωτικής σημασίας που παρουσίασε η Πρόεδρος Ursula von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Οκτωβρίου.
Το σχέδιο σύστασης στοχεύει στη μεγιστοποίηση και την επιτάχυνση των εργασιών για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας σε τρεις τομείς προτεραιότητας: ετοιμότητα, απόκριση και διεθνής συνεργασία. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπει έναν ισχυρότερο ρόλο υποστήριξης και συντονισμού από πλευράς της Επιτροπής για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της αντίδρασης έναντι των τρεχουσών απειλών, καθώς και μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών συμπεριλαμβανόμενων και τρίτων χωρών. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους βασικούς τομείς της ενέργειας, των ψηφιακών υποδομών, των μεταφορών και του διαστήματος.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει ιδιαίτερο ρόλο όσον αφορά τις διασυνοριακές υποδομές η αυτές που προσφέρουν διασυνοριακές υπηρεσίες και συνεπώς επηρεάζουν τα συμφέροντα πολλών κρατών μελών. Ο σαφής προσδιορισμός τέτοιων υποδομών και φορέων που τις διαχειρίζονται και η συλλογική δέσμευση για την προστασία τους είναι προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διεξάγουν προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων σε φορείς που εκμεταλλεύονται υποδομές ζωτικής σημασίας, με βάση ένα κοινό σύνολο αρχών που έχει αναπτυχθεί σε επίπεδο Ένωσης.