Πυλώνας 1 – Επιστήμη Αριστείας (Excellent Science)

Στόχος του Πυλώνα 1 είναι η ενίσχυση και επέκταση της αριστείας της επιστημονικής βάσης της ΕΕ.

Εστιάζει στη βασική έρευνα αιχμής, στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων των ερευνητών μέσω δράσεων κινητικότητας, καθώς και στην ανάπτυξη και διασύνδεση ερευνητικών υποδομών και στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές.

Το περιεχόμενο υπόκειται σε τροποποίηση εν όψει της δημοσίευσης του Προγράμματος Εργασίας.

Συνολική χρηματοδότηση: 25 δισεκατομμύρια ευρώ

Ο Πυλώνας 1 περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες δράσεων, όπως και στον Ορίζοντα 2020:

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας υποστηρίζει έρευνα αιχμής, διεπιστημονικές συνεργασίες και πρωτοποριακές ιδέες σε νέα πεδία. Η αποστολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας είναι να ενθαρρύνει την έρευνα υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη μέσω ανταγωνιστικών χρηματοδοτικών σχημάτων, καθώς και να ενισχύει την έρευνα αιχμής που διεξάγεται με πρωτοβουλία των ερευνητών σε όλα τα ερευνητικά πεδία, στη βάση της επιστημονικής αριστείας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους κανόνες συμμετοχής είναι διαθέσιμες εδώ.

Συνολική χρηματοδότηση: 16 δισεκατομμύρια ευρώ

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA)

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie παρέχουν υποστήριξη σε νέους αλλά και έμπειρους ερευνητές, προκειμένου να ενισχύσουν την καριέρα και τις δεξιότητές τους μέσω της κατάρτισης ή μέσω της τοποθέτησής τους για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα ή στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό τους προσφέρει νέες γνώσεις και εμπειρίες, προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie αφορούν όλους τους τομείς έρευνας και καινοτομίας, από βασική έρευνα μέχρι την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας από την αγορά, καθώς και υπηρεσίες καινοτομίας. Τα πεδία έρευνας και καινοτομίας επιλέγονται από τους αιτούντες (μεμονωμένοι ερευνητές ή/και οργανισμοί) με “bottom-up” προσέγγιση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους κανόνες συμμετοχής είναι διαθέσιμες εδώ.

Συνολική χρηματοδότηση: 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ

Ερευνητικές υποδομές (Research Infrastructures)

Η χρηματοδότηση αυτής της θεματικής περιοχής έχει στόχο την ανάπτυξη και καλύτερη διαχείριση των ερευνητικών υποδομών της Ευρώπης. Η διασύνδεσή τους διευκολύνει την πρόσβαση των ερευνητών προάγοντας την εκπαίδευση,  τη συνεργασία και την ταχύτερη αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Επιπλέον, στόχος είναι η δημιουργία περιφερειακών συνεργατών μέσω της ενίσχυσης εθνικών υποδομών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Ερευνητικές Υποδομές, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους κανόνες συμμετοχής είναι διαθέσιμες εδώ.

Συνολική χρηματοδότηση: 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ