Πυλώνας 2 – Παγκόσμιες προκλήσεις και Ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα (Global Challenges and European Industrial Competitiveness)

Ο Πυλώνας 2 υποστηρίζει την έρευνα και την καινοτομία για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων όπως η υγεία, η κλιματική αλλαγή, η απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η αειφόρος διαχείριση πόρων, η επισιτιστική ασφάλεια, η βιοοικονομία, καθώς και η έξυπνη και πράσινη κινητικότητα.


Ο συγκεκριμένος πυλώνας προωθεί, μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, την αναβάθμιση της ικανότητας των οικονομιών για πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, καθώς και την ενίσχυση της συνοχής της Ευρωπαϊκής κοινωνίας. Μέσω του Πυλώνα 2, αναμένεται να ενισχυθεί το τεχνολογικό και βιομηχανικό κεφάλαιο της ΕΕ, επενδύοντας στην επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ σε πρώτες ύλες και κρίσιμες τεχνολογίες.

Θεματικές Ομάδες (Clusters)

Τα 6 Clusters είναι:

1. Υγεία (Health)

Στόχοι του Cluster 1 είναι:

 • Η προώθηση και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ευημερίας
 • Η αποτροπή ασθενειών και η μείωση της επιβάρυνσης που δέχονται οι κοινότητες λόγω αυτών
 • Η υποστήριξη του μετασχηματισμού των συστημάτων υγείας, έτσι ώστε να να παρέχουν καινοτόμες, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε όλους
 • Η δημιουργία ενός καινοτόμου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού, σε παγκόσμιο επίπεδο, ευρωπαϊκού κλάδου υγείας.

Οι δράσεις έρευνας και καινοτομίας στο Cluster 1 συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με την υγεία, αλλά και για τη δημιουργία νέας γνώσης και δυνατοτήτων, βελτιώνοντας έτσι την εικόνα μας για την υγεία και τις ασθένειες.

Παράλληλα, οι δράσεις δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογικών και τεχνολογικών λύσεων για την καλύτερη διαχείριση την υγείας και των ασθενειών, αλλά και στη σχεδίαση μεθόδων που θα βοηθήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υγείας.

Προϋπολογισμός: 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ

2. Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία (Culture, Creativity and Inclusive Society)

Στόχοι του Cluster 2 είναι:

 • Η επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων και προτεραιοτήτων σχετικά με την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχικότητας των πολιτών, καθώς και την προστασία και προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Η επιτυχημένη ανταπόκριση στους πολύπλευρους, κοινωνικούς, οικονομικούς, τεχνολογικούς και πολιτιστικούς μετασχηματισμούς.

Οι δράσεις συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της νομιμότητας της διακυβέρνησης, βελτιώνοντας τα επίπεδα εμπιστοσύνης των πολιτών και καταπολεμώντας τον πολιτικό εξτρεμισμό. Παράλληλα, οι δράσεις προάγουν την καλύτερη πρόσβαση και μεγαλύτερη ενασχόληση με την πολιτιστική κληρονομιά, συμβάλλοντας στην προστασία και την αποκατάστασή της.

Η έρευνα και η καινοτομία στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της συμβολής σε μία ευρωπαϊκή πολιτική που προάγει τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας.

Τέλος, το Cluster 2 στηρίζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη μετανάστευση και την κινητικότητα, ενώ παράλληλα προωθεί την ενσωμάτωση.

Προϋπολογισμός: 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ

3. Πολιτική προστασία για την κοινωνία (Civil Security for Society)

Ο στόχος του Cluster 3 είναι να συμβάλλει στην προστασία της ΕΕ και των πολιτών της από το οργανωμένο έγκλημα ή τις τρομοκρατικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοχώρου) και από τις επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, η ασφάλεια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών και συνεπώς αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι σύγχρονες απειλές κατά της ασφάλειας αναπτύσσονται ραγδαία και οι τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές δημιουργούν σημαντική πολυπλοκότητα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν ευκαιρίες για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών αυτών. Η έρευνα στην ασφάλεια παρέχει τα μέσα για την αντιμετώπιση των απειλών με αποτελεσματικό τρόπο, επιτρέποντας την ανάπτυξη εξοπλισμού και γνώσης αιχμής. Τέλος, εξετάζοντας μελλοντικές απειλές, η έρευνα για την ασφάλεια αναπτύσσει σήμερα τις ικανότητες που θα χρειαστούν στο μέλλον.

Προϋπολογισμός: 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ

4. Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα (Digital, Industry and Space)

Στόχοι του Cluster 4 είναι:

 • Η προώθηση των βασικών τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής, των ψηφιακών τεχνολογιών και των διαστημικών τεχνολογιών, θεμελιώνοντας το μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας
 • Η στήριξη της ψηφιοποίησης και του μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
 • Η συμβολή στην εξασφάλιση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής υπεροχής και της αυτονομίας σε επίπεδο τεχνολογιών και πόρων.

Οι δράσεις έρευνας και καινοτομίας του Cluster 4 συμβάλλουν στην ανάπτυξη μίας κυκλικής και καθαρής βιομηχανίας με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα, που σέβεται τα όρια του πλανήτη και προωθεί την – χωρίς αποκλεισμούς – ανάπτυξη, μέσω της δημιουργίας υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας και της μεγαλύτερης συμμετοχής της κοινωνίας στη χρήση τεχνολογιών. Συνεπώς, θα συμβάλλουν στην επίλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία, όπως η εξάρτηση σε εισαγόμενες βασικές τεχνολογίες και πρώτες ύλες, η σπανιότητα των πόρων συμπεριλαμβανομένης και της ενέργειας, καθώς και η αναντιστοιχία σε ότι αφορά τις τεχνολογικές δεξιότητες.

Προϋπολογισμός: 15,3 δισεκατομμύρια ευρώ

5. Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα (Climate, Energy and Mobility)

Στόχος του Cluster 5 είναι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με παράλληλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της ενέργειας και των μεταφορών, αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι κλάδοι αυτοί στην Ευρωπαϊκή κοινωνία. Προϋπόθεση για τη βελτίωση αυτή είναι η καλύτερη κατανόηση των αιτιών, της εξέλιξης, των ρίσκων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η μετάβαση σε πιο βιώσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον, ανθεκτικά ασφαλή, έξυπνα και ανταγωνιστικά συστήματα ενέργειας και μεταφορών.

Οι δράσεις του Cluster 5 συμβάλλουν στον τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό που είναι αναγκαίος για να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα και διασφαλίζουν ότι η μετάβαση θα γίνει με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, όπως έχει περιγραφεί στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προϋπολογισμός: 15,1 δισεκατομμύρια ευρώ

6. Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον (Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment)

Στόχος του Cluster 6 είναι η δημιουργία νέας γνώσης, η ενίσχυση των δυνατοτήτων και η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση σε ένα μοντέλο αποτελεσματικής διαχείρισης φυσικών πόρων (όπως η βιοποικιλότητα, το νερό και τα εδάφη).

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υλοποιήσει δράσεις σχετικά με:

 • Την κλιματική προσαρμογή και την κλιματική ουδετερότητα του πρωτογενή τομέα παραγωγής (γεωργία, δασοκομία, ιχθυοκαλλιέργεια και υδατοκαλλιέργεια), των αλυσίδων αξίας, των συστημάτων τροφίμων και των βιο-βασισμένων βιομηχανιών
 • Τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που βοηθούν στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
 • Την αντιστροφή της μείωσης της βιοποικιλότητας
 • Τη μείωση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της ρύπανσης.

Οι δράσεις του Cluster 6 θα ωφελήσουν τους πολίτες και την κοινωνία μέσω της προώθησης ασφαλών και υγιεινών τροφίμων, της ενίσχυσης της ευημερίας, αλλά και μέσω της καλύτερης κατανόησης της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Επιπλέον, οι δράσεις θα ενισχύσουν την ανάπτυξη δυναμικών αγροτικών και παράκτιων περιοχών και θα συμβάλουν στη δημιουργία μοντέλων διακυβέρνησης που θα βοηθήσουν στην ομαλή μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτήν την κατεύθυνση, οι δράσεις του Cluster 6 συμβάλλουν στη μετάβαση σε μία ευρωπαϊκή οικονομία περισσότερο ανταγωνιστική, κυκλική και βιο-βασισμένη, κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική, ακολουθώντας τις διεθνείς δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Προϋπολογισμός: 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ

Μέσα εφαρμογής του Πυλώνα 2

Οι δράσεις του Πυλώνα 2 υλοποιούνται κυρίως μέσω συνεργατικών έργων (δράσεις έρευνας και καινοτομίας – RIA, δράσεις καινοτομίας – ΙΑ, δράσεις συντονισμού και υποστήριξης -CSA), μέσω ευρωπαϊκών συμπράξεων Έρευνας και Καινοτομίας (European R&I Partnerships) και Αποστολών (Missions).

Ο κοινός στόχος των νέων εργαλείων (Eυρωπαϊκές συμπράξεις και Αποστολές) είναι η αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, με συντονισμένο τρόπο, ενσωματώνοντας πολιτικές και ενισχύοντας τη συμμετοχή των πολιτών και τελικών χρηστών.

Αποστολές (Missions)

Ένα από τα βασικά νέα στοιχεία στον Ορίζοντα Ευρώπη είναι οι Αποστολές. Πρόκειται για φιλόδοξες, υψηλού κύρους πρωτοβουλίες που θα προωθήσουν συγκεκριμένες λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες και η κοινωνία. Οι Αποστολές πρόκειται να πετύχουν συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους μέσα σε σαφώς καθορισμένο χρονικό πλαίσιο με σημαντικές επιπτώσεις στην έρευνα, την τεχνολογία, την κοινωνία και τους πολίτες που δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω μεμονωμένων δράσεων.

Οι Αποστολές λειτουργούν ως πλαίσιο-ομπρέλα, συνδυάζοντας πόρους από περισσότερα Clusters και άλλα τμήματα του προγράμματος, ενώ θα αναπτύσσουν συνέργειες με εθνικές πρωτοβουλίες. Ο μέγιστος προτεινόμενος προϋπολογισμός είναι €600 εκατομμύρια.

Για την υλοποίηση των Αποστολών δημιουργήθηκαν 5 συμβούλια αποστολών (mission boards) για να υποστηρίξουν την συγκεκριμενοποίηση των στόχων, τη διαβούλευση με τα κράτη-μέλη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των Αποστολών κατά τη διάρκεια του Ορίζοντα Ευρώπη. Η επιλογή των συμβουλίων έγινε μέσω ανοιχτών προκηρύξεων. Τα συμβούλια αποτελούνται από 15 εμπειρογνώμονες, που προέρχονται από τους τομείς της καινοτομίας, της έρευνας, της χάραξης πολιτικών, της κοινωνίας των πολιτών και από σχετικούς οργανισμούς ανάλογα με την κάθε Αποστολή.

Κατά το σχεδιασμό των Αποστολών, τα συμβούλια διοργάνωσαν ανοιχτές συζητήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ήρθαν σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ευρωπαίους πολίτες, για να ακούσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Οι πέντε θεματικές περιοχές των Αποστολών με τους συγκεκριμένους στόχους περιγράφονται παρακάτω:

1. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού μετασχηματισμού (Adaptation to climate change including societal transformation)

Όνομα Αποστολής: Μία Ευρώπη κλιματικά ανθεκτική – Προετοιμασία της Ευρώπης για κλιματικές διαταραχές και επιτάχυνση της μετάβασης σε μία Ευρώπη κλιματικά ανθεκτική και δίκαιη, μέχρι το 2030.

Στόχοι μέχρι το 2030: Προετοιμασία της Ευρώπης για την αντιμετώπιση κλιματικών διαταραχών, επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα μέλλον ευημερίας και ασφάλειας, μέσα στα πλανητικά όρια, και ανάπτυξη λύσεων σχετικά με την κλιματική ανθεκτικότητα που θα πυροδοτήσουν κοινωνικούς μετασχηματισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την αποστολή, είναι διαθέσιμες εδώ.

2. Καρκίνος (Cancer)

Όνομα Αποστολής: Η καταπολέμηση του καρκίνου είναι δυνατή.

Στόχοι μέχρι το 2030: Διάσωση περισσότερων από 3 εκατομμύρια ζωών, διασφάλιση καλύτερης διαβίωσης, βελτίωση της γνώσης που έχουμε σχετικά με τον καρκίνο, καλύτερη πρόληψη, βελτίωση της διάγνωσης και της θεραπείας, υποστήριξη της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο και διασφάλιση της δίκαιης πρόσβασης των παραπάνω σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την αποστολή, είναι διαθέσιμες εδώ.

3. Υγιείς ωκεανοί, θάλασσες, παράκτια και εσωτερικά ύδατα (Healthy oceans, seas, coastal and inland waters)

Όνομα Αποστολής: Αποστολή Αστερίας 2030 – Αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας.

Στόχοι μέχρι το 2030: Εξυγίανση των θαλάσσιων και γλυκών υδάτων, αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων και οικότοπων και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με στόχο την προστασία των βασικών αγαθών και υπηρεσιών που η γαλάζια οικονομία μας προσφέρει.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την αποστολή, είναι διαθέσιμες εδώ.

4. Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις (Climate-neutral and smart cities)

Όνομα Αποστολής: 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις μέχρι το 2030 – από τους πολίτες, για τους πολίτες.

Στόχοι μέχρι το 2030: Υποστήριξη και προώθηση 100 ευρωπαϊκών πόλεων στην προσπάθειά τους για ουσιαστικό μετασχηματισμό μέχρι την κλιματική ουδετερότητα το 2030 και μετατροπή αυτών των πόλεων σε κόμβους καινοτομίας που θα ωφελήσουν την ποιότητα ζωής και τη βιωσιμότητα στην Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την αποστολή βρίσκονται εδώ.

5. Υγεία του εδάφους και τρόφιμα (Soil health and food)

Όνομα Αποστολής: Η φροντίδα των εδαφών είναι φροντίδα για τη ζωή.

Στόχοι μέχρι το 2030: Εξυγίανση τουλάχιστον 75% των ευρωπαϊκών εδαφών, ώστε να είναι υγιή για την καλλιέργεια τροφίμων, για τους ανθρώπους, τη φύση και το κλίμα. Η Αποστολή συνδυάζει έρευνα και καινοτομία, εκπαίδευση και κατάρτιση, επενδύσεις και επίδειξη καλών πρακτικών, με τη χρήση “ζωντανών εργαστηρίων” (πειράματα και ανάπτυξη καινοτομιών σε πραγματικά εργαστήρια) και “φάρων” (σημεία για την έκθεση καλών πρακτικών).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την αποστολή είναι διαθέσιμες εδώ.

Συμπράξεις (Partnerships)

Οι Ευρωπαϊκές συμπράξεις είναι πρωτοβουλίες, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με εταίρους του δημόσιου ή και του ιδιωτικού τομέα δεσμεύονται να υποστηρίξουν από κοινού την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος με δράσεις έρευνας και καινοτομίας. Οι εταίροι δύναται να εκπροσωπούν τη βιομηχανία, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα, δημόσιους περιφερειακούς, εθνικούς ή διεθνείς φορείς και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα.

Οι συμπράξεις στοχεύουν στη συσπείρωση μίας ευρείας γκάμας φορέων που θα συνεργαστούν για να αναπτύξουν ένα κοινό πρόγραμμα συντονισμένων δράσεων έρευνας και καινοτομίας με στόχο την επιτάχυνση του πράσινου, ψηφιακού και βιώσιμου μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της συστημικής αλλαγής. Οι συμπράξεις επιτρέπουν την κάλυψη διαφορετικών δράσεων, όπως η χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας και η δημιουργία συνεργειών με εθνικά και περιφερειακά προγράμματα, ώστε να διασφαλιστεί η ευρεία εφαρμογή νέων, καθαρών τεχνολογιών και λύσεων.

Οι ευρωπαϊκές συμπράξεις στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

Κοινού προγραμματισμού (Co-programmed)

Υλοποιούνται στη βάση μνημονίων κατανόησης ή προγραμματικών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιωτικών ή δημόσιων εταίρων (όπως εταίροι από τη βιομηχανία, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά.), όπου διευκρινίζονται οι στόχοι της σύμπραξης, οι δεσμεύσεις (οικονομικές και μη) κάθε εταίρου, οι κύριοι δείκτες επιδόσεων και επιπτώσεων, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι μέθοδοι αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιλαμβάνουν, επίσης, τον εντοπισμό συμπληρωματικών δράσεων έρευνας και καινοτομίας, που εφαρμόζονται ξεχωριστά από τους εταίρους της σύμπραξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω προγραμμάτων εργασίας (διαδικασία επιτροπολογίας).

Συγχρηματοδοτούμενες (Co-funded)

Υλοποιούνται στη βάση συμφωνιών επιχορήγησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μίας κοινοπραξίας εταίρων στο πλαίσιο ανοικτής προκήρυξης του Ορίζοντα Ευρώπη. Το πρόγραμμα διευκρινίζει τους στόχους της δράσης, τους κύριους δείκτες επιδόσεων και επιπτώσεων και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ανάλογα με τις δεσμεύσεις του κάθε εταίρου σε χρηματική συνεισφορά ή σε συνεισφορά σε είδος. Το συγκεκριμένο είδος κοινοπραξίας απευθύνεται κυρίως σε δημόσιες αρχές, αλλά μπορεί να συμπεριλάβει ιδρύματα και διεθνείς εταίρους.

Θεσμοθετημένες (Institutionalised)

Αφορούν συμμετοχή και χρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας που αναλαμβάνουν συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Οι συγκεκριμένες συμπράξεις υλοποιούνται στη βάση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τα Άρθρα 185 ή 187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) για τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (KIC). Επίσης, λειτουργούν μέσω ξεχωριστών δομών που δημιουργούνται για το σκοπό αυτό. Τέτοιες συμπράξεις δημιουργούνται μόνο στην περίπτωση που άλλες μορφές ευρωπαϊκών συμπράξεων δεν έχουν καταφέρει να παράξουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre)

Η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέχει ανεξάρτητα επιστημονικά στοιχεία για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) που χρηματοδοτείται από τον Πυλώνα 2 του Ορίζοντα Ευρώπη, αποτελεί μία εσωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποστηρίζει τη χάραξη ευρωπαϊκών πολιτικών παρέχοντας ανεξάρτητα επιστημονικά στοιχεία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου αυτών.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών αναπτύσσει και διαχειρίζεται καινοτόμα εργαλεία που προσφέρουν συσσωρευμένη γνώση και είναι διαθέσιμα στους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, συνεκτιμώντας το εκάστοτε πολιτικό περιβάλλον, προβαίνει σε εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις νέων θεμάτων, τα οποία μπορεί να ανακύψουν και χρειάζεται να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, μέσω του ερευνητικού και εκπαιδευτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, το Κοινό Κέντρο Ερευνών στηρίζει τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας και της προστασίας από την ακτινοβολία.

Τέλος, διαθέτοντας πάνω από 50 χρόνια επιστημονικής εμπειρίας, το Κοινό Κέντρο Ερευνών ανταλλάσσει τεχνογνωσία με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επιστημονική κοινότητα και τους διεθνείς εταίρους, ενώ έχει παρουσία σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία και Ισπανία).

Περισσότερες πληροφορίες για το Κοινό Κέντρο Ερευνών είναι διαθέσιμες εδώ.