Πυλώνας 3 – Καινοτόμος Ευρώπη (Innovative Europe)

Ο Πυλώνας 3 έχει ως επίκεντρο την τόνωση ρηξικέλευθων καινοτομιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν αγορές και οικοσυστήματα που ευνοούν την ανάπτυξη και διάχυση της καινοτομίας. Προωθεί την αρχή της ανοικτής καινοτομίας (open innovation) μέσω της αλληλεπίδρασης φορέων και οικοσυστημάτων για τη δημιουργία αλυσίδων προστιθέμενης αξίας, αλλά και τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών.

Το περιεχόμενο υπόκειται σε τροποποίηση εν όψει της δημοσίευσης του Προγράμματος Εργασίας.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council)

To European Innovation Council (EIC) βοηθάει νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς να αναπτύξουν εξαιρετικά φιλόδοξες ιδέες υψηλού ρίσκου και υψηλής προστιθέμενης αξίας οι οποίες δύνανται να δημιουργούν νέες αγορές διεθνώς. Στηρίζει την ανάπτυξη ρηξικέλευθων καινοτομιών χαμηλής τεχνολογικής ωριμότητας (proof of concept) μέχρι και το αρχικό στάδιο της εμπορικής αξιοποίησης. Συνδυαστικά, το EIC εισφέρει κεφάλαια συμμετοχών σε επιχειρήσεις.

Μέσω του EIC προσφέρονται επιχορηγήσεις (grants) και επιχειρηματικά κεφάλαια (equity), συμβουλευτική υποστήριξη (coaching) και δικτύωση. Το 70% του προϋπολογισμού του προγράμματος προορίζεται ειδικά για τις ΜμΕ.

EIC Pathfinder

Χρηματοδοτεί επαναστατικές ερευνητικές ιδέες, οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε χαμηλή ωριμότητα, με σαφείς προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης. Κοινοπραξίες οργανισμών δύνανται να λάβουν  χρηματοδότηση, με τη μορφή επιχορηγήσεων (grants) από το πρώιμο τεχνολογικό στάδιο στο προ-εμπορικό στάδιο, για την ανάπτυξη πρωτοποριακών ιδεών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από διεπιστημονική έρευνα, μεγαλεπήβολο όραμα και πρωτοποριακή τεχνολογική εφαρμογή. Επιχορηγείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Οι δράσεις των Μελλοντικών και Αναδυόμενων Τεχνολογιών (Future and Emerging Technologies (FET) που υλοποιούνταν στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 μετασχηματίστηκαν σε νέες δράσεις στο πλαίσιο του EIC και περιλαμβάνονται στο Pathfinder και στις μεταβατικές δράσεις (transition activities).

Η ελληνική συμμετοχή: https://fetopen.easme-web.eu/

EIC Accelerator

Το EIC Accelerator αποτελεί την εξέλιξη του SME Instrument – Φάση 2 και προσφέρει επιχορήγηση (grant) και μεικτή χρηματοδότηση (συνδυαστικά equity financing) από το προεμπορικό στάδιο στην αγορά και την επέκταση. Υποστηρίζει υψηλού ρίσκου και υψηλών αποδόσεων ΜμΕ, οι οποίες προτίθενται να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν εμπορικά, υψηλής προστιθέμενης αξίας νέα προϊόντα, υπηρεσίες ακόμα και επιχειρηματικά μοντέλα, δημιουργώντας στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, νέες αγορές ή  αναδιαρθρώνοντας ήδη υπάρχουσες, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Επιχορηγείται το 70% των επιλέξιμων δαπανών.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm

Executive Agency for Small and Medium Enterprises: https://ec.europa.eu/easme/en

Η ελληνική συμμετοχή: https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator

Transition activities

Δράσεις που υποστηρίζουν την απρόσκοπτη μετάβαση από το εργαλείο Pathfinder στο εργαλείο Accelerator. Έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Pathfinder είναι επιλέξιμα για τη χρηματοδότηση μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και για δράσεις περαιτέρω ανάπτυξης, ώστε να αυξηθεί η ωριμότητά τους με σκοπό την υποβολή στο  Accelerator.

Επενδυτικό Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC Accelerator Fund)

Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Το Ταμείο θα παρέχει χρηματοδότηση με την μορφή equity από 500 χιλιάδες ευρώ έως 15 εκατομμύρια ευρώ σε ΜμΕ που αναπτύσσουν νέα, καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες έχουν διακριθεί πανευρωπαϊκά στο πρόγραμμα EIC Accelerator (blended finance). Εναλλακτικά, το ταμείο θα επενδύει κατευθείαν σε καινοτόμες επιχειρήσεις και start-ups, χρηματοδοτώντας την ανάπτυξη ώριμων και εξαιρετικά καινοτόμων προϊόντων στο δρόμο για την εμπορική τους αξιοποίηση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δείτε εδώ το factsheet για το European Innovation Council: https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_eic_factsheet_032019.pdf

Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας (European Innovation Ecosystems)

Ο όρος Οικοσύστημα καινοτομίας περιγράφει τα μέλη μιας κοινότητας, τα οποία είναι σημαντικά για την παραγωγή και διάδοση της καινοτομίας. Περιλαμβάνει πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους φορείς, φορείς στήριξης της καινοτομίας, βιομηχανία, ΜμΕ, start-ups, επενδυτές και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Η συνεργασία των μελών του οικοσυστήματος καινοτομίας είναι κριτικής σημασίας για τη δημιουργία απρόσκοπτης ροής ιδεών, πληροφοριών και πόρων, ώστε η καινοτομία να μετουσιωθεί σε προϊόντα και υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία για την κοινωνία.

Τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας αφορούν δέσμη μέτρων με στόχο τη συνεργασία οικοσυστημάτων έρευνας και καινοτομίας των χωρών που συμμετέχουν στον Ορίζοντα Ευρώπη. Στόχος είναι η ομοιογένεια στη λειτουργία του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας, ώστε να χαρακτηρίζεται από κοινή στόχευση και προγραμματισμό επιτρέποντας την απρόσκοπτη και έγκαιρη κυκλοφορία της παραγόμενης γνώσης και ταλέντων. Στα αναμενόμενα οφέλη συγκαταλέγονται η κοινή αντιμετώπιση προκλήσεων, η διάχυση γνώσης, η υιοθέτηση της παραγόμενης καινοτομίας από την κοινωνία, η δημιουργία νέων αλυσίδων αξίας και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Η  ενίσχυση των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων καινοτομίας αναμένεται να στηριχθεί σε: α) στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, β) ευρωπαϊκά διαρθρωτικά επενδυτικά ταμεία, και γ) άλλα προγράμματα/πρωτοβουλίες, όπως το «Digital Europe», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, το «ERASMUS Plus», το δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης «Enterprise Europe Network», την πλατφόρμα «Start-up Europe» καθώς και πρωτοβουλίες όπως «Citizen Science».

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 500 εκ. ευρώ.

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Καινοτομίας (European Institute of Innovation and Technology)

Αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ από το 2008 με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας της Ευρώπης να καινοτομεί. Ενσωματώνει στις λεγόμενες Κοινότητες Καινοτομίας (Innovation Communities) εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις από όλη την  Ευρώπη. Στόχος είναι η δομημένη και συστηματική συνεργασία τους για την εξεύρεση και εμπορική αξιοποίηση λύσεων για την άμεση αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, οι έξυπνες μεταφορές, η καθαρή ενέργεια, οι πρώτες ύλες, η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών κ.ά.

Κάθε Κοινότητα Καινοτομίας εστιάζει σε ξεχωριστό αντικείμενο. Μέσω της συνεργασίας των φορέων του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία), οι Κοινότητες Καινοτομίας παρέχουν τη δυνατότητα σε φορείς καινοτομίας και σε επιχειρήσεις να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε προϊόντα και υπηρεσίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Κάθε Κοινότητα Γνώσης εστιάζει σε ένα διεπιστημονικό αντικείμενο και διαθέτει εύρος δράσεων με στόχο την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά παρέχονται εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας, ώστε οι φοιτητές να αποκτούν επιχειρηματική κουλτούρα, να λαμβάνουν υπηρεσίες ίδρυσης επιχειρήσεων και να συμμετέχουν σε επιταχυντές προϊόντων και ιδεών, σε ερευνητικά προγράμματα και σε διαγωνισμούς. Στόχος είναι η εισαγωγή στην αγορά νέων λύσεων και ιδεών, που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση καίριων προκλήσεων.

Κοινότητες καινοτομίας του ΕΙΤ