Πυλώνας 3 – Καινοτόμος Ευρώπη (Innovative Europe)

Ο συγκεκριμένος πυλώνας αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να καινοτομεί μέσα από την εναρμόνιση και διασύνδεση των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων έρευνας και καινοτομίας. Σημαντικά στοιχεία του Πυλώνα 3 είναι η στήριξη της ρηξικέλευθης καινοτομίας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, η συστηματική συνεργασία των εθνικών και περιφερειακών οικοσυστημάτων έρευνας και καινοτομίας, καθώς και η ανάπτυξη Κοινοτήτων Γνώσης & Καινοτομίας (Knowledge Innovation Communities) μέσω του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ).

Προϋπολογισμός: 13,6 δισεκατομμύρια ευρώ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council)

To European Innovation Council (EIC) βοηθάει νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς να αναπτύξουν εξαιρετικά φιλόδοξες ιδέες υψηλού ρίσκου και υψηλής προστιθέμενης αξίας οι οποίες δύνανται να δημιουργούν νέες αγορές διεθνώς. Στηρίζει την ανάπτυξη ρηξικέλευθων καινοτομιών χαμηλής τεχνολογικής ωριμότητας (proof of concept) μέχρι το αρχικό στάδιο της εμπορικής αξιοποίησης και την επέκταση στην Ευρωπαϊκή αγορά. Συνδυαστικά, το EIC εισφέρει κεφάλαια συμμετοχών σε επιχειρήσεις.

Μέσω του EIC προσφέρονται επιχορηγήσεις (grants) και επιχειρηματικά κεφάλαια (equity), συμβουλευτική υποστήριξη (coaching) και δικτύωση. Το 70% του προϋπολογισμού του προγράμματος προορίζεται ειδικά για τις ΜμΕ.

Προϋπολογισμός: 10,6 δισεκατομμύρια ευρώ

EIC Pathfinder

Χρηματοδοτεί επαναστατικές ερευνητικές ιδέες, οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε χαμηλή ωριμότητα, με σαφείς προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης. Κοινοπραξίες οργανισμών δύνανται να λάβουν  χρηματοδότηση, με τη μορφή επιχορηγήσεων (grants) από το πρώιμο τεχνολογικό στάδιο στο προ-εμπορικό στάδιο, για την ανάπτυξη πρωτοποριακών ιδεών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από διεπιστημονική έρευνα, μεγαλεπήβολο όραμα και πρωτοποριακή τεχνολογική εφαρμογή. Επιχορηγείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Οι δράσεις των Μελλοντικών και Αναδυόμενων Τεχνολογιών (Future and Emerging Technologies (FET) που υλοποιούνταν στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 μετασχηματίστηκαν σε νέες δράσεις στο πλαίσιο του EIC και περιλαμβάνονται στο Pathfinder και στις μεταβατικές δράσεις (transition activities).

Η ελληνική συμμετοχή: https://fetopen.easme-web.eu/

EIC Accelerator

Το EIC Accelerator αποτελεί την εξέλιξη του SME Instrument – Φάση 2 και προσφέρει επιχορήγηση (grant) και μεικτή χρηματοδότηση (συνδυαστικά equity financing) από το προεμπορικό στάδιο στην αγορά και την επέκταση. Υποστηρίζει υψηλού ρίσκου και υψηλών αποδόσεων ΜμΕ, οι οποίες προτίθενται να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν εμπορικά, υψηλής προστιθέμενης αξίας νέα προϊόντα, υπηρεσίες ακόμα και επιχειρηματικά μοντέλα, δημιουργώντας στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, νέες αγορές ή  αναδιαρθρώνοντας ήδη υπάρχουσες, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Επιχορηγείται το 70% των επιλέξιμων δαπανών.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm

Executive Agency for Small and Medium Enterprises: https://ec.europa.eu/easme/en

Η ελληνική συμμετοχή: https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator

Transition activities

Δράσεις που υποστηρίζουν την απρόσκοπτη μετάβαση από το εργαλείο Pathfinder στο εργαλείο Accelerator. Έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Pathfinder είναι επιλέξιμα για τη χρηματοδότηση μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και για δράσεις περαιτέρω ανάπτυξης, ώστε να αυξηθεί η ωριμότητά τους με σκοπό την υποβολή στο  Accelerator.

Επενδυτικό Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC Fund)

Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Το Ταμείο θα παρέχει χρηματοδότηση με την μορφή equity από 500 χιλιάδες ευρώ έως 15 εκατομμύρια ευρώ σε ΜμΕ που αναπτύσσουν νέα, καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες έχουν διακριθεί πανευρωπαϊκά στο πρόγραμμα EIC Accelerator (blended finance). Εναλλακτικά, το ταμείο θα επενδύει κατευθείαν σε καινοτόμες επιχειρήσεις και start-ups, χρηματοδοτώντας την ανάπτυξη ώριμων και εξαιρετικά καινοτόμων προϊόντων στο δρόμο για την εμπορική τους αξιοποίηση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δείτε εδώ το factsheet για το European Innovation Council: https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_eic_factsheet_032019.pdf

Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας (European Innovation Ecosystems)

Αφορά δέσμη μέτρων με στόχο τη διασύνδεση των οικοσυστημάτων έρευνας και καινοτομίας των χωρών που συμμετέχουν στον Ορίζοντα Ευρώπη. Στόχος είναι η ομοιογένεια στη λειτουργία του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας, ώστε να υπάρχει κοινή στόχευση και προγραμματισμός. Στα αναμενόμενα οφέλη συγκαταλέγονται η κοινή αντιμετώπιση προκλήσεων, η δημιουργία νέων αλυσίδων αξίας, η διάχυση και ο μετασχηματισμός της παραγόμενης γνώσης με τη συμμετοχή όλων των φορέων των οικοσυστημάτων και τέλος η  ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Η ενίσχυση των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων καινοτομίας αναμένεται να στηριχθεί σε : α) στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, β) ευρωπαϊκά διαρθρωτικά επενδυτικά ταμεία και γ) άλλες πρωτοβουλίες/προγράμματα, όπως το Πρόγραμμα «Digital Europe», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, το δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης «Enterprise Europe Network», καθώς και την πλατφόρμα «Start-up Europe».

Προϋπολογισμός: 500 εκ. ευρώ

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Καινοτομίας (European Institute of Innovation and Technology)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2008 και έχει ως στόχο την έμπρακτη υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Χρηματοδοτείται από τον «Ορίζοντα Ευρώπη» με προϋπολογισμό 3 δις. Ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Δραστηριοποιείται σε όλο των φάσμα της αλυσίδας καινοτομίας και επιδιώκει να φέρει σε συνεργασία την εκπαιδευτική, την ερευνητική και την επιχειρηματική κοινότητα. Σκοπός του EIT είναι να μετατραπούν οι καινοτόμες ιδέες σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το ΕΙΤ στοχεύει στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας. Δεν αποτελεί πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας ούτε υποκαθιστά προγράμματα χρηματοδότησης υποδομών, αλλά χρηματοδοτεί έργα με ξεκάθαρη επιχειρηματική προσέγγιση που θα συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge Innovation Communities-KICs).

Η λειτουργία του ΕΙΤ χωρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: α) την επιχειρηματική εκπαίδευση (με πλήθος προσφερόμενων μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών προγραμμάτων), β) τα έργα καινοτομίας και γ) τη δημιουργία και επιτάχυνση ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων.

Μέχρι σήμερα, το ΕΙΤ αποτελεί τη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή κοινότητα καινοτομίας με περίπου 3.000 εταίρους που προέρχονται από 1.570 επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων μΜΕ), 423 ακαδημαϊκά ιδρύματα, 398 ερευνητικά κέντρα, 241 πόλεις και περιφέρειες. Από το 2010 έως και σήμερα έχει δημιουργηθεί 8 KICs.

Προϋπολογισμός: 3 δισεκατομμύρια ευρώ