Ανοιχτή πρόσκληση της κοινής πρωτοβουλίας της σύμπραξης Water4All που περιλαμβάνει πτυχές από τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες

26-10-2022

Η κοινή διακρατική πρόσκληση θα ξεκινήσει στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής σύμπραξης Water4All και θα υποστηρίξει έργα έρευνας και καινοτομίας που στοχεύουν στην παροχή γνώσης, μοντέλων, προσεγγίσεων, εργαλείων και μεθοδολογιών για την καλύτερη κατανόηση των υδρολογικών διεργασιών σε διαφορετική κλίμακα, προκειμένου να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά σε αναδυόμενα ζητήματα νερού που σχετίζονται με ακραία φαινόμενα.
Όσον αφορά τους στρατηγικούς στόχους του Water4All, τα αποτελέσματα των έργων θα συμβάλουν στην εφαρμογή τεκμηριωμένων, παγκόσμιων, ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών και στρατηγικών διαχείρισης των υδάτων, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, της Οδηγίας Πλαισίου για το Νερό, της Δίκαιης Μετάβασης και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, μέσω της Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης του 2022 θα αναζητηθούν καινοτόμα μοντέλα διακυβέρνησης και θα εξασφαλισθεί η ενισχυμένη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε θέματα διαχείρισης του νερού που σχετίζονται με ακραία φαινόμενα.
Θέματα πρόσκλησης:
Η πρόσκληση θα επικεντρωθεί σε λύσεις για υδροκλιματικά ακραία φαινόμενα, όπως περιγράφεται στο Water4All Strategic Research and Innovation Agenda Theme III «Νερό για το μέλλον: βιώσιμη διαχείριση των υδάτων», καθώς και στο οριζόντιο Θέμα VII «Διακυβέρνηση» και Θέμα V «Υποδομές Υδάτων». Οι προτάσεις έρευνας και καινοτομίας που υποβάλλονται στο πλαίσιο της κοινής διακρατικής πρόσκλησης Water4All 2022, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα από τα ακόλουθα θέματα:
Θέμα 1. Ανθεκτικότητα, προσαρμογή και μείωση των υδροκλιματικά ακραίων φαινομένων
Θέμα 2. Εργαλεία διαχείρισης υδάτων - στο πλαίσιο υδροκλιματικών ακραίων φαινομένων
Θέμα 3. Βελτιωμένη διακυβέρνηση των υδάτων στο πλαίσιο υδροκλιματικών ακραίων γεγονότων και διεθνών πλαισίων.