Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Α Soil deal για την Ευρώπη»: 90 εκατομμύρια ευρώ για 17 νέα έργα για την υποστήριξη των υγιών εδαφών

28-09-2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επενδύσει 90 εκατομμύρια ευρώ σε 17 νέα ερευνητικά έργα που θα συμβάλλουν στην αποστολή: «A Soil Deal for Europe». Τα έργα θα υλοποιήσουν δράσεις με στόχο την αποκατάσταση και την προστασία της υγείας των εδαφών για τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, την προστασία της βιοποικιλότητας, την οικοδόμηση ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλοντας ενεργά στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Τα 17 νέα έργα συγκεντρώνουν 314 συμμετέχοντες από 32 χώρες που περιλαμβάνουν εκτός από τα κράτη μέλη της ΕΕ, και τις χώρες που είναι συνδεδεμένες με τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ισραήλ, Κοσσυφοπέδιο, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία), καθώς και άλλες που δεν είναι (Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Ελβετία). Στα εγκεκριμένα έργα συμμετέχουν όλοι οι φορείς της τετραπλής έλικας όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μη κυβερνητικοί οργανισμοί και τοπικές αρχές.