Δημοσίευση ενημερωτικού υλικού των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie

17-01-2024

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Έρευνα (European Research Executive Agency, REA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε στη δημοσιότητα δύο ιδιαίτερα χρήσιμα έντυπα, όπου παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σε έργα Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών MSCA, αλλά και την υιοθέτηση της Πράσινης Χάρτας των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie.

Ο πρώτος οδηγός παρέχει χρήσιμες οδηγίες προς τους ερευνητές που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν πρόταση στις προκηρύξεις Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών MSCA του Ορίζοντα Ευρώπη, δρώντας συμπληρωματικά προς τα υπόλοιπα πληροφοριακά έντυπα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα (το γενικό πληροφοριακό υλικό των Δράσεων MSCA και τον οδηγό οικονομικής διαχείρισης έργων).

Ο δεύτερος οδηγός εξετάζει την τρέχουσα κατάσταση της υιοθέτησης της Πράσινης Χάρτας των Δράσεων MSCA και τις πρακτικές βιωσιμότητας που εφαρμόζονται από τους δικαιούχους έργων MSCA. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας, που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίων προς δικαιούχους των προκηρύξεων MSCA του 2021, η βιωσιμότητα εντάσσεται στις βασικές προτεραιότητες του 71% των δικαιούχων. Ωστόσο, οι ερωτηθέντες αναμένουν περισσότερη καθοδήγηση και πληροφορίες, τόσο από τα ιδρύματα υποδοχής, όσο και από την Επιτροπή, σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής πιο βιώσιμων πρακτικών στην έρευνα και τη διαχείριση έργων.

Τονίζεται ότι τα συγκεκριμένα έντυπα παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν τη διαβούλευση με σχετικές νομικές πηγές ή άλλα επίσημα έγγραφα αναφοράς.