Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και των χώρων widening μέσω του νέου έργου ΕΕΝ2EIC

01-02-2023

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council-EIC) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο υποστήριξης Επιχειρήσεων (Enterprise Europe Network-EEN), ενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε να βοηθήσουν εν δυνάμει υποψήφιους σε προτάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕIC Accelerator. Το έργο ΕΕΝ2EIC δημιουργεί μία γέφυρα μεταξύ του EEN και του EIC, με απώτερο στόχο της υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, των χωρών widening αλλά και των δικαιούχων με Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence - SoE), δηλαδή των επιχειρήσεων που έχουν πιστοποιηθεί από την επιτροπή για την ποιότητα των προτάσεών τους, αλλά δεν έχουν χρηματοδοτηθεί. Θα δημιουργηθεί έτσι ένας ισχυρός μηχανισμός συνεργασίας προς την υποστήριξη της καινοτομίας για την κλιμάκωση των εταιριών.

Οι κύριες δραστηριότητες του ΕΕΝ2EIC για την επιτυχία του παραπάνω στόχου είναι:

  • Υποστήριξη επιχειρήσεων σε χώρες widening και σε επιχειρήσεις με γυναίκες επικεφαλής. Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στην ενδυνάμωση πιθανών υποψηφίων από πλευράς στρατηγικής συνεργασιών, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, την αύξηση ποιοτικότερων προτάσεων, την ανάλυση συγκεκριμένων αναγκών του υποψηφίου, την εξατομικευμένη βοήθεια και τη δικτύωση με άλλους έμπειρους συνεργάτες.
  • Υποστήριξη των δικαιούχων με Σφραγίδα Αριστείας (SoE). Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η σύνδεση των τοπικών κόμβων του ΕΕΝ, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη υποστήριξη σε ΜΜΕ που έχουν λάβει Σφραγίδα Αριστείας  και να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από άλλες πηγές. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της δικτύωσης με το ΕΕΝ και σύνδεση με ιδιώτες επενδυτές.
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων σε χώρες widening. Σκοπός είναι η βοήθεια των υποψηφίων ώστε να ενισχύσουν την συνεργασία τους με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς  και έτσι να εκκολαφθεί μία επαγγελματική κοινότητα συμβούλων του EEN2EIC που θα υποστηρίζουν συμμετέχοντες από χώρες widening, στο EIC Accelerator.