Η Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Προσαρμογή εγκαινιάσε την πύλη της

24-04-2023

Στις 19 Απριλίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την πύλη της που στοχεύει στη προώθηση της Αποστολής που αφορά την Κλιματική Προσαρμογή (EU Mission on Adaptation to Climate Change). Συγκεκριμένα, η πύλη παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Αποστολή και τις τελευταίες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων των περιφερειακών και τοπικών φορέων που συμμετέχουν, μέσω της υπογραφής της Χάρτας της Αποστολής, καθώς και των δράσεων των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων.
Στο πλαίσιο αυτό, η πύλη προσφέρει στους εμπλεκόμενους φορείς χρήσιμα δεδομένα, γνώση και εργαλεία προσαρμοσμένα για χρήση σε περιφερειακή κλίμακα, με σκοπό να αναπτύξουν, υλοποιήσουν και παρακολουθήσουν τα σχέδια τους για την προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή. Μέσω του Εργαλείου Υποστήριξης Περιφερειακής Προσαρμογής, που θα είναι σύντομα διαθέσιμο, οι αρχές θα μπορούν να λαμβάνουν πρακτικές πληροφορίες για κάθε βήμα ανάπτυξης των σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, ο πίνακας προσαρμογής (Adaptation Dashboard) παρέχει εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα που μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση τρωτών σημείων σε σχέση με το κλίμα και τους σχετικούς κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές.
Τέλος, η πύλη συνδέεται με μια διαδικτυακή περιοχή που αφορά την Κοινότητα Πρακτικής Προσαρμογής της Αποστολής της ΕΕ (EU Mission Adaptation Community of Practice) στην οποία έχουν πρόσβαση οι φορείς που έχουν υπογράψει τη Χάρτα, οι Φίλοι της Αποστολής και οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την κλιματική προσαρμογή. Μέσω αυτής της υπηρεσίας οι περιφερειακές και τοπικές αρχές μπορούν να λάβουν τεχνική βοήθεια σχετικά με:
• την πρόοδο και τη χρηματοδότηση των διαδικασιών σχεδιασμού της κλιματικής προσαρμογής
• τον εντοπισμό και τη χρηματοδότηση έργων σε πιλοτικό επίπεδο
• την κινητοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερομένων για την κλιματική προσαρμογή