Βιοποικιλότητα: πρωτοποριακή αλλαγή στον τρόπο ενσωμάτωσης του φυσικού κεφαλαίου στις οικονομικές αναφορές

17-03-2021

Στις 11 Μαρτίου 2021 υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ένα νέο στατιστικό πλαίσιο για την καλύτερη ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στις οικονομικές λογιστικές δομές και τις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων. Το νέο πλαίσιο επιτρέπει σε χώρες να χρησιμοποιούν μία δέσμη κοινών κανόνων και μεθόδων, καθιστώντας δυνατό τον εντοπισμό των αλλαγών στα οικοσυστήματα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.


Το στατιστικό πλαίσιο αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθών με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με συνεισφορές από επιστήμονες, στατιστικολόγους και φορείς χάραξης πολιτικών. Αποτελεί εξέλιξη της σημερινής κατάστασης, όπου γίνεται χρήση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), διασφαλίζοντας ότι οι λογαριασμοί του φυσικού κεφαλαίου (συνεισφορά των δασών, ωκεανών και άλλων οικοσυστημάτων) συμπληρώνουν τους υπάρχοντες οικονομικούς λογαριασμούς.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει την αναθεώρηση των υπαρχόντων ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών οικονομικών λογαριασμών (ΟΠΑΛ) με στόχο τη διεύρυνση της κάλυψής τους, ώστε να περιλαμβάνουν ένα νέο μοντέλο λογαριασμών για το φυσικό κεφάλαιο, πλήρως εναρμονισμένο με το πλαίσιο του ΟΗΕ.