107 προτάσεις κατατέθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης Marie Sklodowska-Curie 2022 COFUND

24-02-2023

Tags:

H Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Επιτροπή για την Έρευνα (European Research Executive Agency), έλαβε 107 προτάσεις για την 2η πρόσκληση στις δράσεις Marie Sklodowska-Curie (MSCA) συγχρηματοδότησης (co-fund scheme). Από τις 107 προτάσεις οι μισές περίπου αφορούν διδακτορικές και οι υπόλοιπες μεταδιδακτορικές έρευνες.

Η δράσεις συγχρηματοδότησης MSCA δίνουν σε οργανισμούς τη δυνατότητα προσέλκυσης ταλέντων στην έρευνα και την καινοτομία, μέσω υποτροφιών για την διεξαγωγή διδακτορικών και μεταδιδακτορικών προγραμμάτων. Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα MSCA προωθούν την διεθνή, διαθεματική και διεπιστημονική κινητικότητα, με σκοπό την ενίσχυση στην εκπαίδευση, στη δικτύωση και στην επιχειρηματικότητα ερευνητών.

Συγκριτικά, οι προτάσεις που κατατέθηκαν το 2021 ήταν 116, από τις οποίες οι 27 κατάφεραν να χρηματοδοτηθούν. Στη φετινή προκήρυξη αναμένεται να χρηματοδοτηθούν 25-30 προτάσεις από τις 107 που κατατέθηκαν, με περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο-Ιούνιο 2023 και η υπογραφή των συμβάσεων αναμένεται τον Οκτώβριο του 2023, με σκοπό την έναρξη τους τον Ιανουάριο του 2024.