Αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των πέντε αποστολών της ΕΕ και των τομέων τους

22-12-2023

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) δημοσίευσε την τελική αναφορά αξιολόγησης η οποία καθορίζει το μεθοδολογικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των πέντε αποστολών της ΕΕ και την επανεξέταση των τομέων τους. Η αναφορά περιγράφει λεπτομερώς τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη αξιόπιστης βάσης τεκμηρίωσης, αναφέρει τα πορίσματα της διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς και συνοψίζει τα εξαγόμενα από την αξιολόγηση των εκθέσεων προόδου των αποστολών και των τομέων τους, συμπεράσματα.
Επίσης, υπογραμμίζει την σημαντική πρόοδο που επετεύχθη στην εφαρμογή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, στην προσέλκυση της χρηματοδότησης και στη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς (δημόσιος τομέας, επιχειρήσεις, ερευνητικοί και τεχνολογικοί οργανισμοί κ.λπ.) και, σε μικρότερο βαθμό, με τους πολίτες. Η αναφορά καταλήγει σε πέντε βασικές πολιτικές για τη μελλοντική ανάπτυξη των αποστολών της ΕΕ.