Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της δεύτερης προκήρυξης του EIC Transition

25-10-2022

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council, EIC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε 287 προτάσεις μέχρι το πέρας της δεύτερης ημερομηνίας cut-off του εργαλείου EIC Transition στις 28 Σεπτεμβρίου 2022. Ο αριθμός των προτάσεων που υποβλήθηκαν παρουσιάζει αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τις 165 υποβολές της πρώτης ημερομηνίας cut-off του 2022. Τόσο για την ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων EIC Transition Open, όσο και για τις εξειδικευμένες προσκλήσεις EIC Transition Challenges, οι τέσσερις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Γαλλία.

EIC Transition Open

Στην ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων EIC Transition Open υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη περίοδο 236 προτάσεις, με αιτούντες από 33 χώρες. Από αυτές, 157 προτάσεις κρίθηκαν επιλέξιμες, με το συνολικό ποσό αιτούμενης επιχορήγησης να ανέρχεται στα 371,7 εκατ. ευρώ.

Το EIC Transition Open είναι ένα ανοικτό εργαλείο χρηματοδότησης χωρίς καθορισμένες θεματικές προτεραιότητες, για έργα που έχουν ήδη φτάσει στο στάδιο της πειραματικής απόδειξης της ιδέας στο εργαστήριο. Αυτά τα έργα πρέπει να στοχεύουν στην περαιτέρω ωρίμανση και επικύρωση των τεχνολογιών τους στο εργαστήριο και σε σχετικά περιβάλλοντα εφαρμογών, με στόχο την ανάπτυξη αγορών και επιχειρήσεων. Τα έργα αυτά μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν επαναληπτικές διαδικασίες μάθησης που βασίζονται σε προκαταρκτική αξιολόγηση από πελάτες ή τελικούς χρήστες.

EIC Transition Challenges

Για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων EIC Transition Challenges, με τρεις θεματικές προτεραιότητες, υποβλήθηκαν συνολικά 51 προτάσεις από 19 χώρες:

  • 13 για την πρόσκληση “Green digital devices for the future”,
  • 27 για την πρόσκληση “Process and system integration of clean energy technologies”,
  • 11 για την πρόσκληση “RNA-based therapies and diagnostics for complex or rare genetic diseases”.

Επιλέξιμες κρίθηκαν 24 προτάσεις, με συνολικό ποσό αιτούμενης επιχορήγησης 58,6 εκατ. ευρώ.

Η πρόσκληση EIC Transition “Green digital devices for the future” απευθύνεται ειδικά στην επίδειξη νέων ψηφιακών συσκευών ή/και αρχιτεκτονικών που έχουν σαφές και ποσοτικοποιήσιμο πλεονέκτημα όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και στοχεύει στην επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με τη χρήση μη κρίσιμων και μη τοξικών πρώτων υλών.

Η πρόσκληση EIC Transition “Process and system integration of clean energy technologies” χρηματοδοτεί έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων καυσίμων. Στόχος είναι η διευκόλυνση της επιλογής κατάλληλων εφαρμογών και της ενσωμάτωσης αυτών των βιώσιμων τεχνολογιών σε υπάρχοντα και νέα ενεργειακά συστήματα και εγκαταστάσεις, τόσο σε επίπεδο εξαρτημάτων και διεργασιών, όσο και σε επίπεδο υποδομής.

Η πρόσκληση EIC Transition “RNA-based therapies and diagnostics for complex or rare genetic diseases” χρηματοδοτεί νέες τεχνολογικές λύσεις που οδηγούν σε πιο αποτελεσματικές και ασφαλέστερες μεθόδους θεραπείας με βάση τις τεχνολογίες RNA που εφαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα μη μολυσματικών ασθενειών.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο Πρόγραμμα Εργασίας του EIC.