Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για την υποστήριξη της ουκρανικής κοινότητας «deep tech»

25-05-2023

Η Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα τους εταίρους που θα συμμετέχουν στη δράση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council, EIC) για την υποστήριξη της ουκρανικής κοινότητας «deep tech». Οι συγκεκριμένοι εταίροι διαμορφώνουν ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για την υλοποίηση της δράσης αυτής, η χρηματοδότηση της οποίας ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η φιλόδοξη δράση στοχεύει να παράσχει ένα απαραίτητο σωσίβιο στις νεοφυείς επιχειρήσεις της Ουκρανίας και να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν και να ενσωματωθούν στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας, ώστε να γίνουν βασικοί οικονομικοί μοχλοί πίσω από την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας. Η πρωτοβουλία θα υποστηρίξει τουλάχιστον 200 ουκρανικές νεοφυείς επιχειρήσεις «deep tech», με έως και 60.000 ευρώ την καθεμία, για περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτομίας τους και της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Επιπλέον, οι εταιρείες θα λάβουν μη-οικονομική υποστήριξη, όπως επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση και δικτύωση.

Η δράση θα αυξήσει την ικανότητα των Ουκρανών καινοτόμων φορέων να χαρτογραφήσουν τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς και να συμμορφωθούν στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ, να εισέλθουν σε νέες αγορές και να διασυνδεθούν με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς και δίκτυα καινοτομίας. Η πρωτοβουλία στοχεύει επίσης να προετοιμάσει καλύτερα τις νεοσύστατες επιχειρήσεις της Ουκρανίας, ώστε να ανταγωνιστούν για μελλοντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης του EIC και άλλων ευρωπαϊκών δράσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη καινοτόμων λύσεων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.