Χρηματοδότηση για περιφέρειες και κοινότητες από το ευρωπαϊκό έργο Pathways2Resilience

15-01-2024

Το ευρωπαϊκό έργο για την προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή, Pathways2Resilience, ανακοίνωσε προκήρυξη για τη χρηματοδότηση 40 περιφερειών με προϋπολογισμό ανά έργο έως 210.000 € και διάρκεια 18 μήνες.
Επιλέξιμες δραστηριότητες μπορεί να είναι: δημιουργία περιφερειακών διαδρομών, σχεδίων και χαρτοφυλακίων καινοτομίας, διαχείριση έργου, επικοινωνία, διάδοση και αξιοποίηση της πληροφορίας κ.α.
Η χρηματοδότηση συνοδεύεται από υπηρεσίες υποστήριξης και δράσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων για την κλιματική προσαρμογή.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν περιφέρειες, κοινότητες, ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που ανήκουν στα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και σε χώρες συνδεδεμένες στον Ορίζοντα Ευρώπη.
Προτεραιότητα στη διαδικασία επιλογής θα έχουν οι περιφέρειες εκείνες και οι κοινότητες που παρουσιάζουν αυξημένη ευπάθεια και χαμηλή ικανότητα προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, 17:00 CET.

Εκδηλώσεις ενημέρωσης: Έχει ήδη προγραμματιστεί διαδικτυακό σεμινάριο το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν είτε ζωντανά είτε μαγνητοσκοπημένα.
17 Ιανουαρίου 13:00-14:00 CET (online) πατήστε εδώ


Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν αν επικοινωνούν με την κ. Αθηνά Παπασωτηρίου (papasotiriou@praxinetwork.gr, 210 36 07 690)

Λίγα λόγια για το έργο Pathways2Resilience
Το έργο Pathways2Resilience θα έχει διάρκεια πέντε έτη, θα χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ με 21 εκατ. Ευρώ, θα συντονίζεται από το EIT Climate KIC και θα αποτελείται από 14 εταίρους. Σκοπός του είναι να συμβάλει στην υλοποίηση της Αποστολής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προτείνοντας μια συστημική προσέγγιση με βάση την καινοτομία και γνώμονα τις ικανότητες, ώστε να ενισχυθεί αποτελεσματικά η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή του συνόλου των περιφερειών, των κοινοτήτων και των οικοσυστημάτων τους.
Επίσης, θα αναπτυχθεί ένα πλαίσιο περιφερειακής διαδρομής ανθεκτικότητας για να αυξήσει τις γνώσεις σχετικά με τις επιλογές προσαρμογής σε διάφορους τομείς καινοτομίας, με στόχο να εξοπλίσει τις περιφέρειες απέναντι στη κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις κατά τόπους ατζέντες καινοτομίας οι οποίες περιλαμβάνουν τις τοπικές ανάγκες και προκλήσεις.
Τέλος, για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, θα προωθηθεί η διαπεριφερειακή μάθηση, η συνεργασία, η καθοδήγηση και η ανάπτυξη ικανοτήτων