Χρηματοδότηση μικρών πιλοτικών έργων στους τομείς δασοκομίας, κτηνοτροφίας και γεωργίας από το ευρωπαϊκό έργο SPADE

19-02-2024

Το ευρωπαϊκό έργο SPADE ανακοίνωσε προκήρυξη που αφορά στους τομείς της δασοκομίας, της κτηνοτροφίας και της γεωργίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 360.000 ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν 6 έργα και η χρηματοδότηση ανά έργο θα είναι 60.000 ευρώ. Σκοπός του έργου είναι να ενισχύσει τις δυνατότητες χρήσης της τεχνολογίας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και της καινοτομίας.
Η συγκεκριμένη προκήρυξη απευθύνεται σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, ΜΚΟ, Ιδρύματα, ΜμΕ και Νεοσύστατες Επιχειρήσεις.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 10 Απριλίου 2024, 17:00 CET
Λίγα λόγια για το έργο SPADE:
Το SPADE είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe, με 21 εταίρους από 10 ευρωπαϊκές χώρες.
Το έργο αυτό ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022, θα έχει διάρκεια 4 χρόνια και συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
Ο στρατηγικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ευφυούς οικοσυστήματος, υπό το πρίσμα της ανάπτυξης μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV ή drones), όπου θα πραγματοποιείται πολλαπλή χρήση και προώθηση των βιώσιμων ψηφιακών υπηρεσιών προς όφελος ενός μεγάλου εύρους τελικών χρηστών, στους τομείς της φυτικής παραγωγής, της δασοκομίας και της κτηνοτροφίας.
Οι πολλαπλές αυτές χρήσεις θα προσδιοριστούν από την περαιτέρω διερεύνηση και επαναχρησιμοποίηση του χώρου δεδομένων (dataspace) με βάση εκπαιδευμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)/Μηχανικής Μάθησης (ML). Αυτά τα μοντέλα θα επιτρέψουν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του συνολικού κύκλου ζωής της ανάπτυξης, της προετοιμασίας, της προσφοράς, της παροχής, της δοκιμής, της επικύρωσης, της βελτίωσης καθώς και της ενίσχυσης των ψηφιακών μετασχηματισμών και των υπηρεσιών "οικοδόμησης καινοτομίας" στη γεωργία.