Δημοσίευση οδηγού για τις συνέργειες μεταξύ MSCA και EIT

09-09-2022

Η νέα έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα οφέλη και τις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από τις συνέργειες των δράσεων Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας - European Institute of Innovation and Technology (EIT), δημοσιεύτηκε στις 6 Σεπτεμβρίου.

Ο συγκεκριμένος οδηγός απευθύνεται σε ερευνητές που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν πρόταση στις δράσεις MSCA, αλλά και σε φορείς που δραστηριοποιούνται σε δράσεις MSCA ή συμμετέχουν μαζί με εταίρους των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge and Innovation Communities, KIC) του EIT στην Πρωτοβουλία Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων HEI Initiative. Ο οδηγός αποσαφηνίζει σε οργανισμούς ή άτομα που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε από τα δύο προγράμματα, τους τρόπους με τους οποίους το έργο τους μπορεί να επωφεληθεί από τις δραστηριότητες άλλων έργων και κοινοτήτων καινοτομίας ή να συνεισφέρει στους στόχους ενός έργου στο άλλο πρόγραμμα.

Για παράδειγμα, ένας οργανισμός - εταίρος σε μια Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας του EIT μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση MSCA για την ανάπτυξη μεταδιδακτορικού προγράμματος, εισάγοντας έτσι τις εξελίξεις στην καινοτομία στην εκπαίδευση των ερευνητών, ενώ ταυτόχρονα προσελκύει εταίρους πέρα ​​από το δίκτυο της Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας.

Οι πολλές άλλες δυνατότητες περιλαμβάνουν:

  • βραχυπρόθεσμη κινητικότητα προσωπικού ή σπουδαστών, που περιλαμβάνει οργανισμούς - εταίρους της Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας στο πλαίσιο των ανταλλαγών προσωπικού MSCA (MSCA Staff Exchanges).
  • Απόσπαση ερευνητών MSCA σε οργανισμό εντός του δικτύου μιας Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας.
  • Συμμετοχή οργανισμών που εργάζονται ήδη σε έργα MSCA με εταίρους των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας του EIT στην Πρωτοβουλία HEI.

Ο πλήρης οδηγός είναι διαθέσιμος εδώ.