Δημοσίευση Προγράμματος Εργασίας 2023 – 2024 του Εργαλείου Διαπεριφερειακής Επένδυσης Καινοτομίας (Interregional Innovation Investment Instrument – Ι3)

15-02-2023

H Εκτελεστική Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (European Innovation Council and SMEs Executive Agency, EISMEA) δημοσίευσε το Πρόγραμμα Εργασίας 2023 - 2024 του Εργαλείου Διαπεριφερειακής Επένδυσης Καινοτομίας (Interregional Innovation Investment Instrument - I3).

Το Πρόγραμμα Εργασίας επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

  • Διαπεριφερειακή συνεργασία σε κοινούς ή συμπληρωματικούς τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
  • Προώθηση της καινοτομίας και του έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων στην ΕΕ
  • Υποστήριξη της καινοτομίας και της ανάπτυξης αλυσίδων αξίας σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές

Επόμενα βήματα – Επιχορηγήσεις του νέου Εργαλείου I3

Νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα δημοσιευτούν το δεύτερο τρίμηνο του 2023 για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής, και πράσινης μετάβασης και της έξυπνης παραγωγής, σε άμεση σύνδεση με τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στη Νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα Καινοτομίας. Οι προσκλήσεις αυτές θα παρέχουν οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη για δραστηριότητες επίδειξης τεχνολογιών, εμπορευματοποίησης και αναβάθμισης ώριμων καινοτομιών και ανάπτυξης νέων αλυσίδων αξίας σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Το τρίτο τρίμηνο του 2023 θα ακολουθήσει πρόσκληση για την ανάπτυξη ικανοτήτων για λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.