Δημοσίευση της ανάλυσης του Στρατηγικού Σχεδίου του Ορίζοντα Ευρώπη για την περίοδο 2025-2027 

06-06-2023

Στις 25 Μαΐου 2023 δημοσιεύθηκε το αναλυτικό Στρατηγικό Σχέδιο του Ορίζοντα Ευρώπη για την περίοδο 2025-2027, αποτέλεσμα μιας διαδικασίας συν-δημιουργίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η συγκεκριμένη αναφορά πρόκειται να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του επόμενου στρατηγικού σχεδίου, καθώς και να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας για την περίοδο 2025-2027.

Βασικά σημεία που προκύπτουν είναι ότι η ‘Ερευνα και η Καινοτομία (Ε&Κ) πρωταγωνιστούν στην ΕΕ στους τομείς της ανθεκτικότητας, της ασφάλειας και της αντιμετώπισης κρίσεων, καθώς οι δραστηριότητες Ε&Κ μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις απέναντι στις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Άλλο βασικό σημείο είναι ότι η ΕΕ παραμένει ισχυρή στην επιστημονική αριστεία  και, παρόλο που υπολείπεται της Κίνας και των ΗΠΑ ως προς τις δαπάνες Ε&Κ, έχει σημειώσει πρόοδο τα τελευταία επτά χρόνια.

Ο Ορίζοντας Ευρώπη, ως το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ε&Κ, έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις προς την διευθέτηση αυτών των προκλήσεων, μέσω της χρηματοδότησης Ε&Κ με στόχους την ενίσχυση της αριστείας και τον υψηλό αντίκτυπο.