Δημοσίευση υποστηρικτικού υλικού για την προκήρυξη MSCA Feedback To Policy 2023

11-04-2023

Η προκήρυξη MSCA Feedback To Policy 2023 δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 2023, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 6 Ιουνίου 2023. Το επίσημο υποστηρικτικό υλικό της προκήρυξης δημοσιεύτηκε στις 11 Απριλίου 2023 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι διαθέσιμο κατόπιν σύνδεσης μέσω λογαριασμού EUlogin στον παρακάτω σύνδεσμο. Το υποστηρικτικό υλικό αποτελείται από δύο μέρη, αφενός μίας εισαγωγής σε ζητήματα χάραξης πολιτικής και αφετέρου μίας περιγραφής της ακολουθούμενης διαδικασίας αξιολόγησης.

Η προκήρυξη Feedback To Policy αποτελεί μια πιλοτική δράση με στόχο τη διαμόρφωση μιας επισκόπησης του υφιστάμενου ερευνητικού χαρτοφυλακίου, ώστε να ενισχυθούν οι θεματικές διασυνδέσεις ανάμεσα στα έργα MSCA, αλλά και να τονιστεί η συμβολή τους προς την επίτευξη των θεματικών προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA). Η δράση αυτή αποσκοπεί επίσης στη συλλογή σχολίων από εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των δράσεων MSCA. Η φετινή προκήρυξη καλύπτει τους ακόλουθους κύριους τομείς: διατομεακή συνεργασία, εκπαίδευση ερευνητών και σύμπραξη με τις Αποστολές του Ορίζοντα Ευρώπη.