Δημοσίευση προσχεδίων Προγραμμάτων Εργασίας σε θεματικές περιοχές του Ορίζοντα Ευρώπη για το 2023-2024

29-11-2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα τα προσχέδια των Προγραμμάτων Εργασίας για τη διετία 2023 - 2024 για μεγάλο αριθμό θεματικών περιοχών του Ορίζοντα Ευρώπη. Τα συγκεκριμένα προσχέδια δημοσιοποιούνται πριν από την έγκριση των Προγραμμάτων Εργασίας, ώστε να κοινοποιηθούν στους πιθανούς συμμετέχοντες οι επί του παρόντος αναμενόμενοι βασικοί άξονες του κάθε Προγράμματος Εργασίας. Μόνο το επίσημα εγκριθέν Πρόγραμμα Εργασίας κάθε θεματικής περιοχής θα έχει νομική ισχύ.

Η έγκριση των Προγραμμάτων Εργασίας θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Ορίζοντα Ευρώπη και στην ηλεκτρονική πύλη Funding and Tender Opportunities Portal. Πληροφορίες και περιγραφές θεμάτων που αναφέρονται σε αυτά τα προσχέδια ενδέχεται να μην εμφανίζονται στο τελικό Πρόγραμμα Εργασίας. Ομοίως, νέα στοιχεία ενδέχεται να εισαχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Οποιαδήποτε πληροφορία αποκαλύπτεται από οποιοδήποτε άλλο μέρος δεν θα ερμηνεύεται ότι έχει εγκριθεί από την Επιτροπή ή ότι συνδέεται με αυτήν. Η Επιτροπή αποποιείται ρητά την ευθύνη για οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές στο περιεχόμενο αυτών των εγγράφων.
Σχετικά με τα Προγράμματα Εργασίας

Τα Προγράμματα Εργασίας καθορίζουν και επεξηγούν τις επιμέρους ευκαιρίες χρηματοδότησης κάθε θεματικής ενότητας στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη.

Τα Προγράμματα Εργασίας που των οποίων τα προσχέδια ανακοινώθηκαν είναι τα παρακάτω:

 • Horizon Europe Work programme (2023-24) - General introduction (draft)
 • Horizon Europe Work programme (2023-24) - EU Missions (draft)
 • Horizon Europe Work programme (2023-24) - Cluster 1 (draft)
 • Horizon Europe Work programme (2023-24) - Cluster 2 (draft)
 • Horizon Europe Work programme (2023-24) - Cluster 4 (draft)
 • Horizon Europe Work programme (2023-24) - Cluster 5 (draft)
 • Horizon Europe Work programme (2023-24) - Cluster 6 (draft)
 • Horizon Europe Work programme (2023-24) - European Innovation Ecosystems (draft)
 • Horizon Europe Work programme (2023-24) - MSCA (draft)
 • Horizon Europe Work programme (2023-24) - Infrastructures (draft)
 • Horizon Europe Work programme (2023-24) - WIDERA (draft)
 • Horizon Europe Work programme (2023-24) - Annexes (draft)