Ευκαιρίες για κινητικότητα μέσω των υποτροφιών του EIT

09-11-2022

Υποτροφίες διαπιστευμένες με το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας-EIT, ανακοινώθηκαν από το ίδιο. Οι υποτροφίες έχουν ως σκοπό να εξοπλίσουν τους εκπαιδευομένους με εμπειρία και μαθησιακά αποτελέσματα παρόμοια με αυτά που παρέχονται μέσω των  εκπαιδευτικών προγραμμάτων του EIT. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε άτομα που συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών.

Οι υποτροφίες προάγουν την λύση κοινωνικών προκλήσεων, προσφέροντας ευκαιρίες για κινητικότητα μεταξύ διαφορετικών τομέων και οργανισμών. Για την διεκδίκηση του βραβείου, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τους δείκτες ποιότητας Qi1-Qi4 του EIT Label Handbook for EIT Fellowships, που θέτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ποιότητας. Οι προτάσεις θα κατατεθούν μέσω του Σημείου Επαφής της Κοινότητας Καινοτομίας Innovation Community's Single Point of contact (S.P.O.C.). και η υποβολή των προτάσεων ξεκίνησε στις 11 Οκτωβρίου. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 31η  Δεκεμβρίου 2022.