ΕΙΤ New European Bauhaus – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συν-δημιουργία δημόσιου χώρου μέσω της συμμετοχής των πολιτών

04-05-2022

Η Κοινότητα του EIT καλεί τους αιτούντες να αναπτύξουν και να υποβάλουν αιτήσεις ευθυγραμμισμένες με την πρωτοβουλία New European Bauhaus που επικεντρώνεται στους κατοικημένους τόπους και στη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον, πέρα από τον δομημένο χώρο.

Είναι μια πρακτική προσέγγιση για να ανακαλύψουμε όμορφους, βιώσιμους και χωρίς αποκλεισμούς τρόπους ζωής και να τους χρησιμοποιήσουμε για να εμπνεύσουμε την πορεία μας προς τα εμπρός.

Η παρούσα κοινοτική πρόσκληση για έργα του ΕΙΤ στοχεύει στην επίλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις, οι περιαστικές και οι αγροτικές περιοχές, εστιάζοντας στις προκλήσεις NEB καινοτομία και δράση σε δημόσιους χώρους μέσω της συμμετοχής των πολιτών στον επανασχεδιασμό τους. Η πρόσκληση θα προσδιορίσει εμπνευσμένες, όμορφες, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς προτάσεις έργων, επιδεικνύοντας νέες λύσεις που ενισχύουν τον μετασχηματισμό των πόλεων, των περιαστικών και αγροτικών περιοχών φέρνοντας άτομα και κοινότητες πιο κοντά στη φύση, φέρνοντας την αίσθηση του ανήκειν, καλύπτοντας τις ανάγκες των περιοχών, κοινότητες που χρειάζονταν ιδιαίτερη προσοχή και μετατροπή των αλυσίδων αξίας και της ζωής των υλικών προς την κυκλικότητα.

Επιπλέον, όλες οι προτάσεις πρέπει να ενσωματώσουν και να ενσωματώσουν και τις τρεις βασικές Νέες Ευρωπαϊκές αξίες του Bauhaus (αειφορία, αισθητική, συμπερίληψη) και τις τρεις βασικές αρχές του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus (πολυεπίπεδη, συμμετοχική, διεπιστημονική προσέγγιση) στα έργα τους.

Δεδομένου του στόχου, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των έργων του 2022, θα χορηγηθούν επιχορηγήσεις για την εφαρμογή συν-σχεδιασμού του δημόσιου τομέα και κοινωνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με στόχο την ανταπόκριση στις προκλήσεις του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus:

• Επανασύνδεση με τη φύση -Πρόκληση NEB Κοινότητας EIT
• Επανακτώντας την αίσθηση της κοινότητας και του ανήκειν στο EIT Community NEB Challenge
• Δίνοντας προτεραιότητα στα μέρη και τους ανθρώπους που το χρειάζονται περισσότερο, η πρόκληση NEB της κοινότητας του EIT
• Η ανάγκη για μακροπρόθεσμο κύκλο ζωής και ολοκληρωμένη σκέψη στο βιομηχανικό οικοσύστημα Πρόκληση NEB Κοινότητας EIT

Οι αιτήσεις πρέπει να είναι κοινοπραξίες τουλάχιστον 2 εταίρων και το πολύ 4 εταίρων. Ένας από αυτούς τους εταίρους πρέπει να είναι πόλη, περιφέρεια ή συνδεδεμένη οντότητα σε πόλη ή περιοχή που βρίσκεται σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το Horizon Europe. Σε περίπτωση που η κοινοπραξία αποτελείται από 2 εταίρους, οι αιτούντες πρέπει να είναι ανεξάρτητοι οργανισμοί (δεν μπορεί να υπάρχει συνδεδεμένος σύνδεσμος μεταξύ τους). Ένας εταίρος πρέπει να παρουσιάζεται ως κύριος εταίρος.
Οι εταίροι και οι μη εταίροι των KICs είναι επιλέξιμοι για αίτηση.
Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 100% έως 45.000 ευρώ για κάθε έργο.
Συνολικά έξι επιλεγμένα έργα μπορούν να υλοποιηθούν σε έξι περιφέρειες/πόλεις που βρίσκονται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις συνδεδεμένες χώρες του Horizon Europe από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Στις 26 Απριλίου 2022 θα διοργανωθεί η Info Session & Match-making event. Για συμμετοχή, συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής έως τις 21 Απριλίου 2022.