Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις “Αποστολές της ΕΕ” στον Ορίζοντα Ευρώπη

14-12-2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις «Αποστολές της ΕΕ» στον Ορίζοντα Ευρώπη στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2022.
Οι «Αποστολές της ΕΕ» έχουν στόχο την αντιμετώπιση ορισμένων από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας και αποτελούν πρόσθετο μέρος του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027.
Στις ενημερωτικές εκδηλώσεις θα παρουσιάστεί ένα ευρύ φάσμα νέων θεμάτων και για τις πέντε «Αποστολές» (Adaptation to Climate Change, Restore our Ocean and Waters by 2030, A Soil Deal for Europe, Cancer and 100 Climate-Neutral and Smart cities by 2030) ως μέρος του τροποποιημένου Προγράμματος Εργασίας 2021.
Οι δράσεις περιλαμβάνουν άμεση υποστήριξη σε βασικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μια Ευρώπη για την Ψηφιακή Εποχή, το Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση του καρκίνου και μια οικονομία για τους ανθρώπους.
Η εκδήλωση θα παρέχει στους συμμετέχοντες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις του νέου Προγράμματος Εργασίας, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα υποβολής προτάσεων.