Επισκόπηση του Cluster 5 «Climate, Energy and Mobility»

20-12-2022

Το Cluster 5 του Ορίζοντα Ευρώπη στοχεύει στην επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και του μετασχηματισμού της οικονομίας, της βιομηχανίας και της κοινωνίας με στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το έτος 2050. Τα Προγράμματα εργασίας για το Cluster 5 χωρίζονται σε έξι κατηγορίες παρέμβασης:

  1. Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality
  2. Cross-sectoral solutions for the climate transition
  3. Destination – Sustainable, secure and competitive energy supply
  4. Efficient, sustainable and inclusive energy use
  5. Clean and competitive solutions for all transport modes
  6. Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods

Στις 3 Φεβρουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα για τις προκηρύξεις των Destinations 2-6 για το έτος 2022, με την πραγματοποίηση τριών παράλληλων συνεδριών όπου παρουσιάστηκαν 74 topics που αντιστοιχούν στα παραπάνω destinations. Την επόμενη μέρα, το ευρωπαϊκό δίκτυο των ΕΣΕ, Bridge2HE διοργάνωσε και πραγματοποίησε διαδικτυακά διεθνή εκδήλωση δικτύωσης, σε μια σειρά θεματικών (κλιματική μετάβαση, έξυπνη κινητικότητα, αειφορική χρήση ενέργειας, κλπ.). Το Μάρτιο του 2022 η Επιτροπή δημοσίευσε στοιχεία για την υποβολή προτάσεων από τριάντα τέσσερις προκηρύξεις των Destinations 1, 3, 4, 6, οι οποίες είχαν καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις αρχές του 2022 και συγκεκριμένα στις 12 Ιανουαρίου, 25 Ιανουαρίου και 10 Φεβρουαρίου 2022. Το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας (46%) σημείωσαν οι προτάσεις που υποβλήθηκαν για την προκήρυξη: HORIZON-CL5-2022-D1-02: Climate Sciences and Responses.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα Προγράμματα Εργασίας 2023-2024 για θεματική του Cluster 5, που χρηματοδοτείται με περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2022 η Επιτροπή πραγματοποίησε τις εκδηλώσεις ενημέρωσης για τις προκηρύξεις του 2023. Το υλικό είναι διαθέσιμο εδώ: Events | The research and innovation community platform (europa.eu). Στις 15 Δεκεμβρίου 2022 το GREENET που είναι το έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής του Cluster 5 διοργάνωσε διαδικτυακά την εκδήλωση δικτύωσης των ενδιαφερομένων μέσω από την πραγματοποίηση διμερών συναντήσεων. Στην εκδήλωση πήραν μέρος 1248 φορείς και έγιναν περισσότερες από 500 διμερείς συναντήσεις.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο συγκεκριμένο μέρος του προγράμματος ήταν αρκετά σημαντική στην προκήρυξη 2021-2022. Οι ελληνικοί φορείς συμμετείχαν σε 106 έργα, προσελκύοντας χρηματοδότηση μεγαλύτερη από 80 εκατομμύρια ευρώ. Σε 19 περιπτώσεις, οι ελληνικοί φορείς είχαν το ρόλο του συντονιστή σε χρηματοδοτημένα έργα.