Επισκόπηση του Cluster 6: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον

20-12-2022

Το Cluster 6 του Ορίζοντα Ευρώπη στοχεύει στη μείωση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, στην ανάσχεση και αναστροφή της μείωσης της βιοποικιλότητας σε ξηρά, εσωτερικά ύδατα και θάλασσα και στην καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων μέσω μετασχηματιστικών αλλαγών της οικονομίας και της κοινωνίας τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές.

Τα Προγράμματα Εργασίας για το Cluster 6 χωρίζονται σε εφτά κατηγορίες παρέμβασης:

  1. Βιοποικιλότητα και υπηρεσίες οικοσυστημάτων
  2. Δίκαια, υγιεινά και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα τροφίμων από την πρωτογενή παραγωγή έως την κατανάλωση
  3. Τομείς κυκλικής οικονομίας και βιοοικονομίας
  4. Καθαρό περιβάλλον και μηδενική ρύπανση
  5. Γη, ωκεανός και νερό για κλιματική δράση
  6. Ανθεκτικές, χωρίς αποκλεισμούς, υγιείς και πράσινες αγροτικές, παράκτιες και αστικές κοινότητες
  7. Καινοτόμος διακυβέρνηση, περιβαλλοντικές παρατηρήσεις και ψηφιακές λύσεις για την υποστήριξη της Πράσινης Συμφωνίας

Η πρώτη προκήρυξη για υποβολή προτάσεων έκλεισε στις 15 Φεβρουαρίου 2022, με πάνω από 300 προτάσεις να υποβάλλονται μέσω του Funding and Tenders Postal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η προκήρυξη για το 2023, που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της επίσημης ανακοίνωσης του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024, χρηματοδοτείται με περίπου 1,05 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ενημερωτικές ημερίδες που διοργανώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 14 Δεκεμβρίου, συγκεντρώνοντας πάνω από 1800 συμμετέχοντες. Το υλικό είναι διαθέσιμο εδώ.

Για την ενίσχυση των συμμετεχόντων φορέων στο Cluster 6, τα Εθνικά Σημεία Επαφής, που αποτελούν υποστηρικτική δομή για τους συμμετέχοντες φορείς σε εθνικό επίπεδο, προσφέρουν υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και δικτύωσης. Στο πλαίσιο του Cluster 6, το έργο για τα Εθνικά Σημεία Επαφής είναι το CARE4BIO, το οποίο στις 19 Δεκεμβρίου διοργάνωσε μία εμβληματική δράση δικτύωσης, όπου πήραν μέρος πάνω από 1300 φορείς και έγιναν περισσότερες από 1300 διμερείς συναντήσεις.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο συγκεκριμένο μέρος του προγράμματος ήταν αρκετά σημαντική στην προκήρυξη 2021-2022. Οι ελληνικοί φορείς συμμετείχαν σε 107 έργα, προσελκύοντας χρηματοδότηση μεγαλύτερη από 60 εκατομμύρια ευρώ. Σε 20 περιπτώσεις, οι ελληνικοί φορείς είχαν το ρόλο του συντονιστή σε χρηματοδοτημένα έργα.