Έκθεση στρατηγικής για τις ερευνητικές υποδομές 2021 (Strategy Report on Research Infrastructures Roadmap 2021)

17-12-2021

Το «ESFRI - European Strategy Forum on Research Infrastructures» δημοσίευσε την «Έκθεση στρατηγικής για τις ερευνητικές υποδομές» μαζί με τον κατάλογο των νέων πανευρωπαϊκών έργων ερευνητικών υποδομών σε έξι επιστημονικούς τομείς.
Η κοινή προσπάθεια εξωτερικών αξιολογητών, Ομάδων Εργασίας Στρατηγικής, της Εκτελεστικής Επιτροπής του ESFRI και όλης της εθνικής αντιπροσωπείας, κατέληξε σε έναν ανανεωμένο Οδικό Χάρτη που παρουσιάζει το ευρωπαϊκό σύστημα ερευνητικών υποδομών. Ο κατάλογος των 22 έργων ESFRI δίνει μια σύντομη περιγραφή της κάθε υποδομής καθώς και πληροφορίες σχετικά με το νομικό καθεστώς, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής/λειτουργίας και το εκτιμώμενο κόστος. Οι πληροφορίες για την πολιτική υποστήριξη, που εκφράζεται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών, επικυρώνεται από τις αντίστοιχες αντιπροσωπείες του ESFRI.
Το «ESFRI - European Strategy Forum on Research Infrastructures» διατυπώνει το όραμά του για ένα μελλοντικό διασυνδεδεμένο και διαλειτουργικό οικοσύστημα Ερευνητικών Υποδομών, το οποίο, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στις ευρωπαϊκές κοινότητες ερευνητών, με γνώμονα την καινοτομία, την υπευθυνότητα στην έρευνα και την κοινωνική συνοχή, αυξάνει την ελκυστικότητα και τον αντίκτυπο του Ευρωπαικού Χώρου Έρευνας και ενισχύει τη σχέση μεταξύ των κρατών μελών και των συνδεδεμένων Χωρών της ΕΕ.
Το «ESFRI - European Strategy Forum on Research Infrastructures» αναγνωρίζει τις Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές ως σημαντικούς κόμβους γνώσης και καινοτομίας και ενισχύει τον ρόλο τους ως μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα περιφερειακής, και κοινωνικής ευημερίας. Ταυτόχρονα, τονίζει ότι οι Ερευνητικές Υποδομές συμβάλλουν στην εκπαίδευση παρέχοντας εξειδικευμένη κατάρτιση σε φοιτητές, ερευνητές στον ακαδημαϊκό χώρο και στη βιομηχανία σε επιστημονικές μεθόδους και τεχνολογίες αιχμής. Οι Ερευνητικές Υποδομές είναι επίσης ο πρόδρομος της αξιοποίησης των δεδομένων, της ψηφιοποίησης και της διαχείρισης δεδομένων, και ως εκ τούτου, έχουν έναν σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Ανοιχτού Επιστημονικού Νέφους. Επιπλέον, οι Ερευνητικές Υποδομές διαδραματίζουν σημαντικό και αυξανόμενο ρόλο στη χάραξη πολιτικών, καθώς συμβάλουν σε διατομεακές στρατηγικές και στην αύξηση της συνοχής μεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών προτεραιοτήτων και πολιτικών. Επιπλέον, οι ερευνητικές υποδομές πρέπει να θεωρούνται στρατηγικές επενδύσεις στην οικονομική ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποτελεσματικές συνέργειες περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και χρηματοδοτικών μέσων.
Η νέα ιδέα του Ευρωπαικού Χώρου Έρευνας ως διασυνδεδεμένο περιβάλλοντος του οποίου οι Ερευνητικές Υποδομές αποτελούν σημαντικό στοιχείο, δεν περιορίζεται μόνο στην έρευνα, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους τομείς όπως η εκπαίδευση, η καινοτομία, η υγεία και η δημόσια ευημερία. Ενώ διασυνδέουν την έρευνα με άλλους τομείς πολιτικής και συμβάλλοντας σε ευρύτερα προγράμματα της ΕΕ, οι Ερευνητικές Υποδομές αποτελούν πυρήνες βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, εδαφικής συνοχής στην Ευρώπη και διεθνούς συνεργασίας.