Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

24-05-2021

Στις 17 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μία νέα προσέγγιση για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ, για τις βιομηχανίες και τους τομείς που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές. Η βιώσιμη γαλάζια οικονομία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και για την εξασφάλιση μιας πράσινης, χωρίς αποκλεισμούς, ανάκαμψη από την πανδημία.


Όλοι οι τομείς της γαλάζιας οικονομίας —μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ο παράκτιος τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές, οι λιμενικές δραστηριότητες και η ναυπηγία— θα πρέπει να μειώσουν τον περιβαλλοντικό και κλιματικό αντίκτυπό τους. Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και της κρίσης της βιοποικιλότητας απαιτεί υγιείς θάλασσες και βιώσιμη χρήση των πόρων τους, ώστε να δημιουργούνται εναλλακτικές λύσεις αντί των ορυκτών καυσίμων και της παραδοσιακής παραγωγής τροφίμων.


Η ΕΕ καθορίζει λεπτομερές θεματολόγιο για τη γαλάζια οικονομία στους εξής τομείς:

- την επίτευξη των στόχων της κλιματικής ουδετερότητας και της μηδενικής ρύπανσης

- τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και μείωση της ρύπανσης

- τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τις επενδύσεις στη φύση

- τη στήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της ανθεκτικότητας των ακτών

- την εξασφάλιση βιώσιμης παραγωγής τροφίμων

- τη βελτίωση της διαχείρισης του θαλάσσιου χώρου - συγκρότηση Γαλάζιου Φόρουμ.

Μεταξύ των προγραμμάτων που θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση προς μία βιώσιμη γαλάζια οικονομία, θα είναι και το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» και ειδικά μέσω της Αποστολής «Υγιείς ωκεανοί, υγιείς θάλασσες και υγιή παράκτια και εσωτερικά ύδατα».