Γραφείο Υποστήριξης για τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την προκήρυξη του EU Green Deal

03-02-2023

Το Γραφείο Υποστήριξης Έργων του EU Green Deal είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη των 73 έργων έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020». Το Γραφείο προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των έργων, τη δικτύωση, το διαμοιρασμό γνώσης και την αύξηση του αντίκτυπου που θα έχουν οι δράσεις τους.

Τα 73 χρηματοδοτημένα έργα αναπτύσσουν λύσεις που ανταποκρίνονται στην κλιματική κρίση, μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, παρέχουν περισσότερη προστασία στη βιοποικιλότητα και τους οικοτόπους της Ευρώπης που απειλούνται και επιταχύνουν μια βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη, χωρίς να αφήνουν κανέναν πίσω. Το Γραφείο Υποστήριξης τις έχει οργανώσει σε πέντε Ομάδες Εργασίας που καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές περιοχές:

  • Κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα
  • Καθαρή ενέργεια
  • Τρόφιμα και υγεία
  • Αστικό περιβάλλον και κινητικότητα
  • Γνώση και πολίτες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο newsletter του Γραφείου Υποστήριξης και να επισκεφτούν και τη σχετική ιστοσελίδα.