Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή θέτει στόχο για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους

19-05-2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 12 Μαΐου το «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους», ένα βασικό παραδοτέο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και το κύριο θέμα της φετινής Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ. Το σχέδιο δράσης σκιαγραφεί ένα ολοκληρωμένο όραμα για το 2050: έναν κόσμο όπου η ρύπανση θα έχει μειωθεί σε επίπεδα που δεν είναι πια επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, και περιγράφει τα βήματα για την επίτευξη του οράματος αυτού. Το σχέδιο συνδυάζει όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ με σκοπό την αντιμετώπιση και την πρόληψη της ρύπανσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο χρήσης ψηφιακών λύσεων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Προβλέπεται η επανεξέταση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ώστε να εντοπιστούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν και να προσδιοριστούν οι τομείς, όπου χρειάζεται καλύτερη υλοποίηση για την εκπλήρωση αυτών των νομικών υποχρεώσεων.

Για να οδηγήσει την ΕΕ στην πορεία προς έναν υγιή πλανήτη για υγιείς ανθρώπους έως το 2050, το σχέδιο δράσης θέτει βασικούς στόχους για το 2030 για τη μείωση της ρύπανσης στην πηγή, σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση, ενώ παράλληλα περιγράφει ορισμένες εμβληματικές πρωτοβουλίες και δράσεις.

Το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη πρόκειται να συμβάλλει στις φιλοδοξίες για μηδενική ρύπανση κυρίως μέσω των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων και των Αποστολών. Ειδικά οι Αποστολές «Υγιείς ωκεανοί, υγιείς θάλασσες και υγιή παράκτια και εσωτερικά ύδατα», «Υγεία του εδάφους και τρόφιμα» και «Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» σχετίζονται άμεσα με τους στόχους για μηδενική ρύπανση. Επίσης, οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις  “processes4planet”, “water for all”, “Towards zero-emission road transport”, καθώς και η “European partnership for chemicals risk assessment” θα συμβάλλουν σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.