Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» με στόχο την ενίσχυση των Αποστολών και τη στήριξη των εκτοπισμένων ερευνητών της Ουκρανίας

18-05-2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 10 Μαΐου 2022 την τροποποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» για το 2021-2022, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό κατά σχεδόν 562 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω ενίσχυση των Αποστολών της ΕΕ με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για προκλήσεις που αφορούν το περιβάλλον και την υγεία, τις ψηφιακές προκλήσεις, καθώς και τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το 2021 και το 2022 ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 16 δισ. ευρώ.

Από το πρόσθετο αυτό ποσό, 507,1 εκατ. ευρώ προορίζονται για τις πέντε Αποστολές της ΕΕ (EU Missions). Θα δημοσιευθούν 17 νέες προσκλήσεις οι οποίες θα καλύπτουν την Αποστολή «Καρκίνος», την Αποστολή «Μια ευρωπαϊκή συμφωνία για το έδαφος», Αποστολή για την «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και την Αποστολή «Αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας έως το 2030». Σε αυτές θα συμπεριλαμβάνεται κοινή πρόσκληση για τις δύο αυτές τελευταίες Αποστολές, καθώς και πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη και των πέντε Αποστολών, συμπεριλαμβανομένης της Αποστολής για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις ως το 2030.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η τροποποίηση περιλαμβάνει επίσης μέτρα για τη στήριξη ερευνητών οι οποίοι δραστηριοποιούνταν προηγουμένως στην Ουκρανία. Επιπλέον, στην τροποποίηση ορίζεται ότι οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες στη Ρωσία, στη Λευκορωσία ή σε περιοχές εκτός κυβερνητικού ελέγχου της Ουκρανίας, δεν είναι επιλέξιμες για να συμμετάσχουν σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», υπό οποιαδήποτε ιδιότητα. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν δεκτές κατά περίπτωση, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις.

Επιπλέον, μέσω της τροπολογίας προστίθεται σειρά νέων δράσεων για τη στήριξη του δυναμικού καινοτομίας της Ευρώπης. Όσον αφορά τα «Ευρωπαϊκά Οικοσυστήματα Καινοτομίας» (European Innovation Ecosystems) του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», θα υπάρξει συνέχιση της πρωτοβουλίας WomenTechEU με τριπλασιασμό του προϋπολογισμού (10 εκατ. ευρώ) για τη στήριξη περισσότερων από 100 νεοφυών επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες φέτος και μια νέα δράση για τη δημιουργία και προαγωγή «επιχειρηματικών αγγέλων» στην ΕΕ (2 εκατ. ευρώ). Σε ό,τι αφορά το Cluster 2 - Culture, creativity and inclusive society, η ενίσχυση συμπεριλαμβάνει τη στήριξη για τη δημιουργία συνεργατικών πλατφορμών και δικτύων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας (6 εκατ. ευρώ), την εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων των πολιτικών για την πράσινη μετάβαση (3 εκατ. ευρώ), και καινοτόμες λύσεις για το μέλλον της δημοκρατίας (3 εκατ. ευρώ), καθώς και τη στήριξη του παρατηρητηρίου καινοτομίας στον δημόσιο τομέα (1,5 εκατ. ευρώ). Προστέθηκαν επίσης και άλλες, ήσσονος σημασίας, προσαρμογές στο πρόγραμμα εργασίας για συνολικό ποσό ύψους 3,2 εκατ. ευρώ.

Ο πρώτος γύρος των επικείμενων προσκλήσεων θα ξεκινήσει στις 12 Μαΐου 2022 και ο δεύτερος στις 24 Μαΐου 2022.