Καλές πρακτικές για μία επιτυχημένη πρόταση στον Ορίζοντα Ευρώπη

24-02-2023

Η δημιουργία μίας πρότασης για τον Ορίζοντα Ευρώπη αποτελεί μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και συνεργασία από όλους τους εταίρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνει παρακάτω συγκεκριμένες συμβουλές στα στάδια προετοιμασίας και κατάθεσης της πρότασης: :

  1. Προετοιμασία για την πρόταση σας. Πριν την έναρξη της συγγραφής, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το αντίστοιχο Πρόγραμμα Εργασίας της προκήρυξης (call) που σας ενδιαφέρει, ενώ ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τους Στόχους Πολιτικής της ΕΕ, ώστε να μπορέσετε να τους εντάξετε στην πρόταση σας. Οι προτάσεις αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων «Αριστείας», «Επιπτώσεων» και «Ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην Εφαρμογή», επομένως θα πρέπει να κατανοήσετε τα κριτήρια της συγκεκριμένης πρότασης και να βρείτε τυχόν αδυναμίες της. Αναζητήστε εταίρους που να καλύπτουν μια συγκεκριμένη εξειδίκευση, στις ανάγκες της πρότασης σας. Παρακολουθήστε εκδηλώσεις ενημέρωσης και δικτύωσης και ζητήστε βοήθεια από τα Εθνικά Σημεία Επαφής.
  2. Σχεδιασμός της πρότασης σας. Βρείτε τα σχετικά έγγραφα και πρότυπα συγγραφής της προκήρυξης και ξεκινήστε την δόμηση των κύριων στοιχείων της πρότασης σας. Η γενική μεθοδολογία θα σας βοηθήσει να αντιστοιχίσετε τα κύρια αυτά στοιχεία με τους στόχους της προκήρυξης και τα κριτήρια αξιολόγησης. Καταγράψτε τα πακέτα εργασίας σε συνδυασμό με τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα. Βάλτε ένα χρονοδιάγραμμα από την συγγραφή μέχρι την κατάθεση της πρότασης σας.
  3. Καταγράψτε τον αντίκτυπο της πρότασής σας. Περιγράψτε τις προκλήσεις που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η πρότασή σας και τον αντίκτυπο στη βιομηχανία, το περιβάλλον, την κοινωνία κ.ά. Η καινοτόμα έρευνα θα πρέπει να συμβάλλει στον αντίκτυπο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του αντίστοιχου Προγράμματος Εργασίας του Ορίζοντα Ευρώπη. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην κοινοπραξία σας και πώς με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της είναι ικανή να πετύχει αυτούς τους στόχους.