Οδηγός για την κατάρτιση προτάσεων στον Ορίζοντα Ευρώπη στις δράσεις Research and Innovation Actions και Innovation Actions

12-12-2022

Ένα οδηγός με προτάσεις ειδικών, για την συγγραφή ανταγωνιστικών προτάσεων στις δράσεις Research and Innovation Actions (RIA) και Innovation Actions (IA) του Προγράμματος Πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη, αναρτήθηκε στο portal των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ).

Ο οδηγός αποτελεί ένα annotated template των ΙΑ και RIA και βασίστηκε σε παλαιότερα και νέα εργαλεία ανεπτυγμένα από τα ΕΣΕ. Σκοπός του είναι η καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων του template, ώστε να αναπτυχθούν καλύτερα οι καινοτόμες προτάσεις των συμμετεχόντων. Απευθύνεται όχι μόνο σε πιθανούς συμμετέχοντες σε προτάσεις ΙΑ και RIA, αλλά και σε ΕΣΕ, τα οποία θέλουν να αναβαθμίσουν τα εργαλεία και τις υπηρεσίες τους. Περιλαμβάνει πληροφορίες για την προετοιμασία, κατάθεση και αξιολόγηση των προτάσεων, καθώς και σημαντικά σημεία που αναφέρονται από τους αξιολογητές για την αριστεία και τις επιπτώσεις.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για το ευρύ κοινό στο NCP portal και αποτελεί μέρος του Bridge2HE, ευρωπαϊκό έργο για την συνεργασία μεταξύ των ΕΣΕ για Νομικά και Οικονομικά θέματα στον Ορίζοντα Ευρώπη.