Οδηγός για την προεπισκόπηση προτάσεων του Ορίζοντα Ευρώπη

04-10-2022

Το ευρωπαϊκό έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής NCP_WIDERA.NET για το πρόγραμμα Widening Participation & Strengthening of the European Research Area, δημοσίευσε έναν βασικό οδηγό αποκωδικοποίησης τω προκηρύξεων του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη με ιδιαίτερη έμφαση στα κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία του προγράμματος WIDERA.
Πιο συγκεκριμένα, ο οδηγός αφορά σε βασικά κριτήρια προεπισκόπησης προτάσεων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι (applicants), ιδιαίτερα οι νεοεισερχόμενοι, να έχουν εύκολη πρόσβαση σε υλικό για τη διαδικασία συγγραφής προτάσεων. Ο οδηγός αυτός αποτελεί σημαντικό εργαλείο και για τα Εθνικά Σημεία Επαφής, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης παροχής τόσο βασικών όσο και εξειδικευμένων υπηρεσιών προς το ελληνικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας.
Ο οδηγός με τίτλο “Proposal pre-screening guide” παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πολιτικό υπόβαθρο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, το οποίο αποτελεί σημαντική αφετηρία για τη συγγραφή επιτυχών προτάσεων. Ο οδηγός περιλαμβάνει εξειδικευμένη ενότητα για τους διαφορετικούς τύπους δράσεων όπως: έρευνας και καινοτομίας (RIA) και συντονισμού και υποστήριξης (CSA), εξηγεί τι πρέπει να περιλαμβάνουν οι αιτούντες στα κριτήρια αξιολόγησης Excellence, Impact Implementation των προτάσεων.
Ειδική αναφορά γίνεται στο νέο μοντέλο εφάπαξ χρηματοδότησης (lump sum) του Ορίζοντα Ευρώπη, με στόχο τη σημαντική μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης κατά την υλοποίηση του έργου. Έτσι, δίνεται λιγότερη έμφαση στη οικονομική διοίκηση και περισσότερη στο επιστημονικό και τεχνικό περιεχόμενο των έργων.
Επιπλέον, στον οδηγό αποκωδικοποιούνται βασικές παράμετροι των ακόλουθων προσκλήσεων για χρηματοδότηση:

-Teaming,
-Twinning,
-Excellence Hubs,
-Hop On,
-European Excellence Initiative,
-ERA Talents