Οι Αποστολές του Ορίζοντα Ευρώπη οδεύουν προς επίτευξη των στόχων τους για το 2030

21-07-2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα ενημερωτικό δελτίο τύπου σχετικά με την πρόοδο των πέντε Ευρωπαϊκών Αποστολών (EU Missions) του Ορίζοντα Ευρώπη, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την ίδρυσή τους το Σεπτέμβριο του 2021.

Η ανακοίνωση παρέχει διεξοδική αξιολόγηση της προόδου μέχρι στιγμής, όπως απαιτείται από τους συννομοθέτες μετά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας τους. Υπογραμμίζει τα κύρια επιτεύγματα των πέντε Ευρωπαϊκών Αποστολών, ενώ προσδιορίζει επίσης τις προκλήσεις που αυτές έχουν αντιμετωπίσει και προτείνει μια σειρά ενεργειών για την αντιμετώπισή τους. Υπό το πρίσμα αυτής της ισορροπημένης αξιολόγησης, η σημερινή ανακοίνωση προτείνει επίσης να δαπανηθεί το 11% του προϋπολογισμού του Πυλώνα 2 του Ορίζοντα Ευρώπη για τις Ευρωπαϊκές Αποστολές στο τελευταίο μέρος του Προγράμματος (από 10% επί του παρόντος). Αυτό αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό άνω των 3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2027. Ξεκινούν επίσης οι προετοιμασίες για μια νέα Ευρωπαϊκή Αποστολή σχετικά με το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο ετών τους, οι Ευρωπαϊκές Αποστολές υποστήριξαν το έργο της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, για να προετοιμάσουν την Ευρώπη για την Ψηφιακή Εποχή, αλλά και για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο κατά του Καρκίνου. Από την ίδρυσή τους, οι Αποστολές έχουν αποδείξει τις δυνατότητές τους να επιταχύνουν την αλλαγή, ενώ έχουν επίσης συνδέσει και υποστηρίξει τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ με την τοπική δράση και τη συμμετοχή των πολιτών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι διαθέσιμες εδώ.

Οι Αποστολές αποτελούν εμβληματικές δράσεις με φιλόδοξους αλλά επιτεύξιμους στόχους, για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Φέρνουν κοντά δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από τα κράτη-μέλη, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις και επενδυτές με σκοπό τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας, με τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών. Οι πέντε Αποστολές υποστηρίζουν την εύρεση λύσεων σε μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή ήπειρος σήμερα, όπως:

  • Την καταπολέμηση του καρκίνου,
  • Την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού μετασχηματισμού,
  • Την προστασία των ωκεανών, των θαλασσών και των υδάτων,
  • Τη διαβίωση σε κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις, και
  • Τη διασφάλιση υγιούς εδάφους και βιώσιμων τροφίμων