Πρόσκληση για ιδέες – Κοινωνία των Πολιτών και Φόρουμ Έρευνας για τις Αποστολές της ΕΕ

12-12-2021

Η διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τη συμμετοχή των πολιτών στις αποστολές της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 2022, στο πλαίσιο μιας σειράς εκδηλώσεων που διοργανώνει το Γαλλικό Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας (MESRI), στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι αποστολές της ΕΕ, που χρηματοδοτούνται από το Horizon Europe, στοχεύουν στην παροχή συγκεκριμένων λύσεων για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και ο κόσμος έως το 2030, συγκεκριμένα: καταπολέμηση του καρκίνου, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προστασία των ωκεανών και των υδάτων, προώθηση του κλίματος- ουδέτερες και έξυπνες πόλεις και την υγεία του εδάφους. Προκειμένου να ακολουθηθεί η νέα προσέγγιση που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, η οποία βασίζεται στις αρχές του συν-σχεδιασμού και της συν-υλοποίησης με τους ευρωπαίους πολίτες, το συνέδριο θα οργανωθεί σε δύο μέρη:

-Συζήτηση ιδεών, μέσω διασκέψεων για τη συμμετοχή των πολιτών και τη συμμετοχή στην έρευνα, και ειδικότερα στον τομέα των αποστολών της ΕΕ·
-Ένα φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών και έρευνας, κατά τη διάρκεια του οποίου θα παρουσιαστούν έργα και συγκεκριμένες λύσεις σε ειδικούς χώρους επίδειξης.
Για το σκοπό αυτό, απευθύνεται πρόσκληση για ιδέες, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα ιδρύματα που ενδιαφέρονται για τις αποστολές της ΕΕ να συμμετέχουν ενεργά στο φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών και στην έρευνα. Έως 20 κάτοχοι έργων θα επιλεγούν από κριτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει εκπρόσωπος του MESRI.