Πρώτη έκθεση για την απόδοση των ευρωπαϊκών συμπράξεων στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη

23-05-2022

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη έκθεση σχετικά με την «Επίδοση των ευρωπαϊκών συμπράξεων: Διετής έκθεση παρακολούθησης 2022 (Biennial Monitoring Report, BMR 2022) συμπράξεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη» . Η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση του νέου τοπίου των συμπράξεων στο πλαίσιο του Horizon Europe και θέτει τη βάση για την περαιτέρω αξιολόγηση της προόδου τους στο μέλλον. Το κείμενο είναι διαθέσιμο στο σχετικό σύνδεσμο.

Το BMR 2022 αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη παρακολούθηση των εταιρικών σχέσεων του Horizon Europe, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο κοινών δεικτών και αναλύοντας τη συμβολή τους στους στόχους πολιτικής της ΕΕ και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Παρέχει επίσης ένα στιγμιότυπο των επιδόσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στις εταιρικές σχέσεις (δελτία χωρών), καθώς και των επιμέρους επιδόσεων της σύμπραξης (δελτία συμπράξεων). Η έκθεση διερευνά την προστιθέμενη αξία των εταιρικών σχέσεων παρέχοντας παραδείγματα αποτελεσμάτων και επιπτώσεων.

Η παρουσίαση της πρώτης έκθεσης πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 16 Mαΐου 2022 και η βιντεοσκόπησή της είναι διαθέσιμη εδώ.