Η Ελλάδα αλλάζει «status» στο πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη και εντάσσεται στις χώρες «widening»

17-12-2020

Η αλλαγή «status» της Ελλάδας σε χώρα «widening» προσφέρει νέες ευκαιρίες στα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα για βελτίωση των επιδόσεών τους στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναβαθμιστούν συνεργαζόμενα με αντίστοιχα ιδρύματα άριστων επιδόσεων άλλων χωρών. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής , αποτελεί επίσημο φορέα ενημέρωσης και υποστήριξης ελληνικών οργανισμών για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα πλαίσιο